Определяне на данъчната основа при продажба на употребяван лекотоварен автомобил.

Изх. № 70-00-83……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Определяне на данъчната основа при продажба на употребяван лекотоварен автомобил.
Уважаема госпожо,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 70-00-83/ 07.12.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
С отмяната на ЗДДС(в сила до 31.12.2006г., отм. с § 2 от ПЗР на ЗДДС, обн. в ДВ бр.63/04.08.2006г.) отпада специалното правило за определяне данъчната основа на доставките на МПС, заложено в чл.ЗО, ал.(2) от отменения ЗДДС. Следователно тази основа ще се определи по общите правила на закона и няма да зависи от застрахователната стойност на МПС, нито от неговата основа при внос или придобиване в страната.
Определянето на данъчната основа при доставки на територията на страната е уредено в чл.26 от ЗДДС. Според ал. (1) на същия член – данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. В случая, става ясно, че доставката е облагаема и при закупуването на товарния автомобил е ползван данъчен кредит. Предвид това, данъчната основа следва да се формира при спазване разпоредбите на чл.26 от ЗДДС и ще бъде равна на дължимата в полза на доставчика цена за продажбата, без ДДС, увеличена и/или намалена с елементите по чл.26. ал.3-5 от ЗДДС. които са налице за доставката.
Следва да се има предвид, че ако сделката се осъществява между свързани лица е приложима разпоредбата на чл.27, ал.(З) от ЗДДС и тогава данъчна основа ще бъде пазарната цена, както и в случаите, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги по смисъла на чл.26, ал.(7) от закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *