определяне на данъчната оценка на фиброоптична мрежа, изградена от ……” ЕАД и …..” АД на основание чл. 174 от Закона за далекосъобщенията, изразяваме следното становище

Изх. № 26-M-43
София 06.07.2006
ДО
“………….” ЕАД
В отговор на въпросите, които поставяте относно определяне на данъчната оценка на фиброоптична мрежа, изградена от „……” ЕАД и „…..” АДна основание чл. 174 от Закона за далекосъобщенията, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ данъчната оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ е основа при определяне на данъка при прехвърляне на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, когато е по-висока от уговорената цена или от определената от държавен или общински орган цена.
Служителите на общините по чл. 4, ал. 3 ЗМДТ, упражтяващи правомощия на органи по приходите, издават удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти, представляващи облагаеми обекти с данък при придобиване на имущества. Удостоверения за данъчна оценка се издават само за недвижими имоти.
В същото време нормите за данъчна оценка на недвижими имоти по Приложение № 2 към закона уреждат данъчната оценка на сгради и земи /земи в строителни граници, застроените дворове, земи извън строителните граници /без земеделските земи/,земеделски и горски земи/ , на незавършено строителство, на право на строеж на сграда и право на ползване. ЗМДТ не съдържа норми, регламентиращи начина на определяне на данъчната оценка на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, вкл. на далекосъобщителни мрежи, и неустановявазадължение за издаване на удостоверение за данъчна оценка на такива обекти. Очевидно е, че вещноправниятермин „недвижими имоти” в ЗМДТ се използва със съдържанието, вложено от чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър /поземлен имот,сграда, самостоятелен обект в сграда/.
Освен казаното принципно за данъчната оценка, към преписката не са представени документи, коитолегитимират „….” ЕАД, съответно „…….” АД като собственици на изградената фиброоптична мрежа. По силата на чл. 168, ал. 1 ЗД изграждането или разширението на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения върху земя – частна държавна собственост или частна общинска собственост се извършва чрез учредяване от компетентните държавни или общински органи на възмездно право на строеж в полза на обществените далекосъобщителни оператори. Правото на преминаване, учредено наоснование чл. 174 ЗД, не предоставя право на изграждане и прокарване на далекосъобщителни мрежи.
Изготвянето на данъчна оценка в конкретния случай би било допълнително затруднено и от обстоятелството, че е абсолютно невъзможно такава да бъде издадена за цялата мрежа от един компетентен орган. Тъй като е недвижима вещ /имот/, компетентен за издаване на данъчната оценка на съответната част от мрежата е общината по местонахождението на вещта.Поради тази причина не е възможно и определянето и събирането на данък при замяна на отделните части от далекосъобщителнитекабели, разположени на териториите на отделните общини, тъй като при замяна данъкът се събира върху имуществото с по-голяма стойност и от субекта, който получава това имущество /чл. 45, ал. 2 ЗМДТ/ .
/М. МУРГИНА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение

ОТНОСНО: Осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх.

възможност за работа в България на система за продажба на горива на френското акционерно дружество …, изразявам следното становище:

Изх. № 26-П-80Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Уважаеми господин,В отговор на писменото Ви запитване, заведенона Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с наш вх. №

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство при получаването на суми, предоставени чрез Агенцията по заетостта от бюджета на Проект Н

Изх. № 24-38-12Дата: 29.03.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 29;ЗДДФЛ, чл. 43;ЗДДФЛ, чл. 50;КСО, чл. 6, ал. 2. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите

ЗДДС, чл.7,ЗКПО, чл.16

1_ИТ-00-68 /20.06.2011ЗДДС – чл. 7ЗКПО – чл. 16 Във връзка с Ваше запитване, заведено в дирекция ОУИ – ……изразяваме следнотостановище: Съгласно описаната фактическа обстановка дружеството

данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1918/18.12.2019 г. ЗКПО, чл. 189б, ал. 1, т. 1;ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1;ЗКПО, чл. 166 – чл. 173; ЗКПО, § 1, т. 60