определяне на данъчната оценка на право на прокарване /сервитут/ на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, което се учредява на основание чл. 193 от Закона за устройство

Изх. № 08-К-23
Дата: 11.10.2010 год.
ЗМДТ, Приложение № 2
В отговор на въпроса относно определяне на данъчната оценка на право на прокарване /сервитут/ на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, което се учредява на основание чл. 193 от Закона за устройство на територията, изразяваме следното становище:
Законът за собствеността, който урежда режима на вещните права в българското законодателство, в раздела «Вещни права върху чужда вещ» не съдържа нормативна уредба на сервитутите. Различни видове сервитути са уредени в специални закони – Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за водите и др.
При уредбата на данъка при придобиване на имущества Законът за местните данъци и такси /чл. 44, ал. 1/ използва обобщеното понятие «ограничени вещни права върху недвижими имоти», без да изброява или дефинира тези права. При регламентиране на данъчната оценка на отделните ограничени вещни права законът /Приложение № 2 – Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти/ се ограничава до уредба на оценките на правото на строеж и правото на ползване и не съдържа норми, в съответствие с които да се определя данъчната оценка на сервитутни права. Очевидно е, че ЗМДТ влага в правното понятие „ограничени вещни права върху недвижими имоти“ съдържанието, дефинирано от Закона за собствеността. Поради тази причина ЗМДТ не съдържа норми, регламентиращи начина на определяне на данъчната оценка на сервитутни права и не установява задължение за издаване на удостоверение за данъчна оценка на такива права.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар