прилагането на новата ал.

Изх. № 08-С-2
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на въпросите, които поставяте относно прилагането на новата ал.
4 на чл. 58 ЗМДТ, изразяваме следното становище:
С изменението на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ /както и на чл. 60, ал. 6 и ал. 7 ЗМДТ, обн. ДВ бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ отпадна освобождаването от данък на превозните средства, спрени от движение или превозните средства, за които е върнат регистрационния талон до края на предходната година според текста на ал. 4 на чл. 58 в редакцията й до 01.01.2007 г.
Има съществена разлика между режима на превозните средства, които няма да се ползват временно /спрени от движение/ и превозните средства, които няма да се използват и са предадени за разкомплектоване. Първите са превозни средства, които подлежат на облагане с данък, но за периода на спирането им от движение бяха освободени от данък, докато втората група са превозни средства, които след предаването им за разкомплектоване не се облагат с данък.
Собствениците на МПС, които до 31.12.06 г. са спрели от движение притежаваните от тях МПС, от 01.01.2007 г. дължат данък върху превозните средства за тези превозни средства.
Бихме искали да обърнем внимание на обстоятелството, че според чл. 58, ал. 4 ЗМДТ, в сила от 01.01.2007 г., данък не се дължи от началото годината, следваща годината на предаването на МПС за разкомплектоване, според трайната практика по прилагането на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ в редакцията й до 01.01.2007 г. Този запис влиза в противоречие с правилото на чл. 60, ал. 5 ЗМДТ, според което платеният данък за превозни средства, които са унищожени, се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на унищожаването. § 1, т. 18 от ПЗР на ЗМДТ дава легално определение на „унищожени превозни средства“, според което такива са „превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места и превозните средства, неподлежащи на възстановяване“. Очевидно е, че двата текста обхващат в регулативния си обхват превозните средства, приети за разкомплектоване. Различията между тях са в условията и момента на прекратяване на облагането.
Анализът на двете разпоредби налага следните изводи: ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ урежда по различен начин момента на преустановяване на облагането с данък на превозните средства, предадени за разкомплектоване, в сравнение с другите хипотези на унищожени превозни средства, обхванати от чл. 60, ал. 5 ЗМДТ. Тъй като предадените за разкомплектоване ПС не могат да бъдат облагани по начин, по-неблагоприятен в сравнение с другите унищожени ПС, правилото за прекратяване на облагането по чл. 60, ал. 5 ЗМДТ следва да се прилага във всички случаи, т.е. и спрямо превозните средства, приети за разкомплектоване.
Когато собственик на превозно средство представи удостоверение за предаването му за разкомплектоване и удостоверение от „КАТ-ПП“, че на същото ПС е прекратена регистрацията, облагането се преустановява от месеца, следващ месеца на предаването за разкомплектоване.
Не е необходимо да се предекларират спрените от движение МПС, за които от 01.01.2007 г. се дължи данък. Програмният продукт, обработващ декларациите по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ, начислява задължения за тези автомобили.
Свидетелството за регистрация на ПС се връща в съответната служба, на „КАТ – ПП“, в която ПС е регистрирано за движение. Част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията. Удостоверението за предаване за разкомплектоване на МПС се издава от лице, което притежава разрешение за извършване на тази дейност, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. Удостоверението се издава по образец, одобрен от министъра на вътрешните работи, който съдържа реквизитите, изброени в чл. 15, ал. 2 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /приета с ПМС № 311 от 17 ноември 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 104/2004 г./. Копие от удостоверението за предаване за разкомплектоване се изпраща на сектора „КАТ- ПП“ от оператора, който го е издал, в 14-дневен срок от приемането на превозното средство.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА №
/М. МУРГИНА/
Чл. 143, ал. 6 ЗДвП урежда хипотези на прекратяване на регистрацията на превозно средство /макар и да се говори за „снемане от отчет“ / и в този смисъл не противоречи на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ, който урежда един от случаите на преустановяването на облагането с данък.
//

Оценете статията

Вашият коментар