определяне на датата на данъчното събитие при доставка на услуга.

Изх. № 24-33-76
Дата: 15.10.2013 год.
Относно: определяне на датата на данъчното събитие при доставка на услуга.
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № …………./20.09.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Набирателната сметка на Районен съд ………. е сметка, по която постъпват чужди средства – за гаранции, депозити за вещи лица, суми по изпълнителни дела, които се изплащат на други лица. Тази сметка не е бюджетна. Постъпилите суми по изпълнителни дела се докладват на съдебния изпълнител. Той издава разпореждане за разпределение на сумата – за дълг, за държавна такса и т.н. Датата на разпореждане на съдебния изпълнител може да следва в някои случаи с месеци датата на вносния документ. В този случай би ли следвало постъпването на сумата да се счита за авансово плащане по смисъла на ЗДДС? След като разпореждането е налице – частта или цялата сума, която представлява държавна такса се прехвърля по транзитната сметка на Районен съд ………., която е бюджетна сметка за приходи. Поставен е въпрос дали датата на данъчното събитие е датата на постъпване на сумите, предмет на облагане с ДДС по бюджетната сметка, тъй като в този момент се счита, че сделката е реализирана?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Доколкото е пояснен статута на набирателната сметка във Вашето писмено запитване, може да се направи заключение, че не следва да се приема, че по отношение на преведената в набирателната сметка сума е налице авансово плащане, тъй като част от преведените суми са предназначени за изплащане на трети лица, като Съдът в случая не се явява изпълнител/доставчик по смисъла на ЗДДС, а превеждането на сумите по набирателната му сметка опосредстваизплащането им на трети лица – например вещи лицаили взискателите по изпълнителни дела или има гаранционни функции във връзка с постановените от съда актове.
Поради това следва да се счита, че в случая в данъчно – правен аспект, превеждането на сумата в набирателната сметка няма функция на авансово плащане. Аргумент в тази насока е и обстоятелството, че тази сметка не е бюджетна, както сте пояснили.
Плащането, направено по набирателната сметка, поради специалния режим на сметката, не може да се счита получено от Районен съд ……….. до момента на постъпването на сумата в бюджетната сметка на Съда.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” – ……… постъпи писмено запитване с вх. № ………/08.07.2011 г., относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция „ОДОП“ – …………постъпи писмено запитване с вх. № …………/29.05.2014 г. препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП

Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност и прилагането на данъчното законодателство

Изх. № 26-Ф-77Дата:28.12.2011 год. Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11, § 3, буква а);ЗДДФЛ, чл. 8, ал.Относно: Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата

данъчно третиране на транзакции на квоти за емисии на парникови газове съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

3_1113/13.04.2010г.ЗДДС, чл.21, ал.1ЗДДС, чл.21, ал.2ЗДДС, чл.21, ал.5, т.1 и т.2Относно: данъчно третиране на транзакции на квоти за емисии на парникови газове съгласно разпоредбите на Закона

lifta hakkında