fbpx

определяне на документално доказана цена на придобиване на акции или дялове съгласно § 1, т. 22 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-152
ДР на ЗКПО, § 1, т. 22
Относно: определяне на документално доказана цена на придобиване на акции или дялове съгласно § 1, т. 22 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Внае постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-152 от 19.11.2015 г., в което е описана следната фактическа обстановка:
„…….” ЕООД е производител на електрическа енергия, което оперира топлоелектрическа централа. За да финансира изграждането на централата, дружеството е сключило договори с няколко кредитни институции. Кредиторите са поставили условие едноличният собственик на капитала на българското дружество – регистрираното в Кралство ……. чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ) „……..” да направи определени вноски в „……..” ЕООД. За целта двете дружества са сключили споразумение, по силата на което …… дружество се задължава да прави вноски в местното си дъщерно дружество при поискване от страна на последното. Тези вноски могат да имат характера на капитал или заемно средство, като формата на финансиране се преценява от ЧЮЛ. Споразумението не е приложено, но се твърди, че същото предвижда всички вноски, които имат характер на елемент на собствения капитал, да се отразяват във фонд „Резервен” на местното дружество, който е образуван съгласно учредителния му акт. До моментаЧЮЛ е направило двадесет и две вноски на обща стойност 383 млн. лева, като се посочва, че всички са от типа на капиталови вноски и като такива са отразени в капиталовата секция на одитирания отчет за финансовото състояние на дружеството за 2014 г., като този подход на отчитане и оповестяване е бил възприет и през предишни периоди. Характерът на вноските като елемент на собствения капитал на дружеството е потвърден и от одиторите на последното. Намерението на страните по споразумението е вноските към даден момент да бъдат конвертирани и записани като регистриран капитал в дружеството, което намерение е било последователно оповестявано в годишните одитирани отчети на „……….” ЕООД. В запитването се твърди, че в резултат на извършен подробен правен анализ е направен извод, че съгласно българското законодателство този способ е възможен и приложим, което от своя страна поражда интереса да бъде получено становище относно възможните данъчни ефекти във връзка с евентуалното конвертиране на вноските в регистриран капитал.
Във връзка с гореизложеното в писмото са обективирани предположения относно данъчното третиране по ЗКПО при последващо разпореждане от собственика с дяловете му в предприятието и в тази връзкаса разгледани различни хипотези относно определяне на цената на придобиване на дяловете след увеличаване на основния капитал при трансформиране на направените от ЧЮЛ вноски.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли допълнително направените вноски от ЧЮЛ в неговото дъщерно местно ЕООД да се включат в документално доказаната цена на придобиване на дяловете в последното?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище:
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изпълнителният директор на НАП, организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията чрез издаване на брошура, бюлетин или по друг подходящ начин.Голяма част от запитването Ви е насочена към проучване становището на НАП относно данъчните ефекти при настъпване на обективираните в запитването намерения и в този смисъл има характеристиките на искане за правна консултация, което е извън правомощията на изпълнителния директор на НАП. В тази връзка, Ви уведомявам, че изразявам само принципно становище въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. Възможно е други факти и обстоятелства, които могат да бъдат уточнени единствено в рамките на производство по извършване на проверка или ревизия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), да дават основание за данъчно третиране, различно от изложеното по-долу:
Съгласно § 1, т. 22 от ДР на ЗКПО “документално доказана цена на придобиване на ценни книжа или дялове“ е цената на придобиване на съответните ценни книжа или дялове, която лицето е доказало документално по реда, определен в съответните нормативни актове. Когато ценни книжа или дяловете от един вид, издадени от едно лице, са придобити на различни цени и впоследствие се продава част от ценните книжа или дяловете, като не може да бъде доказано кои от тях се продават, цената на придобиване на продадените ценни книжа или дялове е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните ценни книжа или дялове към момента на продажбата. Изречение второ се прилага във всички случаи на разпоредителни действия с ценни книжа или дялове. Когато са придобити нови акции или дялове в резултат на разпределение, което не е довело до намаляване на собствения капитал на лицето, което разпределя акциите или дяловете, се преизчислява документално доказаната цена на придобиване на притежаваните акции или дялове. След придобиването на новите акции или дялове по предходното изречение документално доказаната цена на придобиване на всяка една акция или дял, включително новопридобитите, е равна на сумата от документално доказаните цени на придобиване на акциите или дяловете преди придобиването на новите акции или дялове, разделена на общия брой на притежаваните акции или дялове след придобиването, включително новопридобитите.
С огледизразеното в запитването разбиране по отношение на понятието „документално доказана цена на придобиване на дялове“ и евентуално бъдещо формиране на доход в полза на ЧЮЛ от разпореждане с притежаваните от него дялове в местното дружество, следва да се има предвид, че само след регистриране в търговския регистър на увеличението на основния капитал на дружеството със стойността на направените от контролиращото предприятие вноски, ще е налице увеличение на капитала на местното дъщерно дружество – аргумент чл. 140, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ).
От изложеното в запитването става ясно, че капиталът ще бъде увеличен чрез номинално увеличаване на стойността на дяловете съгласно чл. 148, ал. 1, т. 1 от ТЗ, т.е. след операцията по конвертиране на вноските в регистриран основен капитал ще се постигне увеличаване в парично изражение на цената на вече придобитото дялово участие. Следователно в този случай ще е налице увеличаване на документално доказаната цена на придобиване на дяловете по смисъла на първото изречение от цитираната по-горе разпоредба на § 1, т. 22 от ДР на ЗКПО.
В случай че ЧЮЛ в качеството си на едноличен собственик на капитала се разпореди с дяловете си, ще реализира доход от продажба на финансови активи, подлежащ на облагане с данък, удържан при източника, съгласно чл. 195, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗКПО. Съгласно действащата към момента разпоредба на чл. 199, ал. 3 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка се явява положителната разлика между продажната цена и документално доказана цена на придобиване на финансови активи. От момента на вписване на увеличението на капитала, в документално доказаната цена на придобиване на петте дяла (съгласно учредителния акт капиталът от 5000,00 лева е разделен на пет дяла от 1000,00 лева) ще бъде включена и стойността на трансформираните в регистриран основен капитал вноски, извършени от ЧЮЛ – принципал.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 55, ал. 3 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 55, ал. 3 от ЗКПО Във връзка с постъпило запитване вх. № ………./27.02.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството се занимава с производство на шоколадови изделия – течен шоколад и различни видове заливки, десертни блокове и марципани, предназначени за местния пазар. Дружеството разполага със собствена

КРМСФО 10 – Междинно финансово отчитане и обезценка

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 10Междинно финансово отчитане и обезценкаПРЕПРАТКИ– МСС 34 Междинно финансово отчитане– МСС 36 Обезценка на активи– МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяванеОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ1. От предприятието се изисква да оценява положителната репутация за обезценка на всяка отчетна дата; да оценява инвестициите в инструменти на собствения капитал

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-37-49Дата:25.11.2015 год.ЗДДС, чл. 78;ЗДДС, чл. 115.Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Вна(НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 24-37-49 от 13.08.2015 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗДДС, като излагате следната фактическа обстановка: По силата на Нотариален акт № … СД

приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

2_347/30.05.2018 ЗДДС; чл.97аЗДДС; чл.21, ал.1ЗДДС; чл.173ЗДДС; чл.96, ал.2ППЗДДС; чл.109, ал.3 ОТНОСНО: приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ДОДОП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка:

ЗДДС, чл.114, aл. 1,ППЗДДС, чл.112, aл. 3

2_996-1/27.04.2009г.ЗДДС, чл.114, ал.1ППЗДДС, чл.112, ал.3В Дирекция „ОУИ” гр. …. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” – гр……, в което сте изложили следната фактическа обстановка:Основната дейност на дружеството е свързана с организация и провеждане на семейни обреди – сватби и погребения и осигуряване на свързаните с тях услуги и аксесоари. На

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7

2_1629/01.11.2012 г.Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.4, т.7 Подали сте запитване от няколко лица, производители на мартеници. В запитването сте описали, че лицата, които са го подали са еднолични търговци и физически лица, които са предимно пенсионери. В. Т. и Т. Д. не са търговци по смисъла на Търговския закон. Продавате мартеници максимум 15 дни в годината. Мартениците,

прилагане на Наредба № Н-18/ 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти при отдаване под наем на бензиностанция

Изх. № 24-32-25Дата: 23.09.2014 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 10; Наредба № Н-18/2006 год., чл. 2, ал. 2, т. 3; Наредба № Н-18/2006 год., чл. 3, ал. 1; Наредба № Н-18/2006 год., чл. 3, ал. 2.Относно: прилагане на Наредба № Н-18/ 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти при отдаване под

отразяване на протоколите за изменението на данъчната основа или разваляне на доставката са посочени в Приложение № 12 на ППЗДДС.

2_208-1/09.02.2010г.ЗДДС, чл.117, ал.4През месец декември 2009г. дружеството е извършило вътреобщностно придобиване на стока с доставчик – лице установено в Австрия. В продължение намесец стоката, предмет на доставката е престояла на Пристанище – Варна порадилипса на сертификати за определени нейни показатели. Доставчикът не е представил необходимите сертификати, което е довело до разваляне на сделката. На 27.01.2010г.

Scroll to Top