Определяне на компетентна териториална дирекция, в случаите когато постоянния адрес на съдружника и адреса на управление на дружеството са в обхвата на различни териториални дирекции

2_1708/25.06.2008 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7; чл.4, ал.3, т.2
НООСЛБГРЧ – чл.2, ал.2
ДОПК – чл.8, ал.1 т.1 и т.3
ОТНОСНО: Определяне на компетентна териториална дирекция, в случаите когато постоянния адрес на съдружника и адреса на управление на дружеството са в обхвата на различни териториални дирекции
Въпросът, който поставяте е коя е компетентната териториална дирекция на НАП, когато постоянния адрес на съдружника и адреса на управление на дружеството са в обхвата на различни териториални дирекции, в случая в гр.X. и гр.Y.
С оглед изясняване на непълната фактическа обстановка следва да се направи следното уточнение:
Съгласно чл.147 едноличният собственик на капитала на ЕООД управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма. За управителят на дружеството се уговаря възнаграждение. Ако обаче възнаграждение не е получавано, а управителят е и съдружник в дружеството, осигуряването ще се осъществява по реда на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/. В тези случаи достатъчно условие, за да възникне задължението за осигуряване еупражняването на трудова дейност. За трудова дейност се приема всяко действие на съдружника по повод функционирането на дружеството след вписването му. Съгласно чл.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, задължението за осигуряване на тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Тези обстоятелства се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпването им. Осигурителните вноски се дължат върху месечен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година /за 2008 г. е предвиден минимален месечен размер на осигурителния доход за тези лица в размер на 240 лв., а максималния месечен размер на осигурителния доход е в размер на 2000 лева/.
Ако едно лице е само съдружник/собственик в търговско дружество без да работи по договор за управление или контрол, се осигурява като самоосигуряващо се лице. По дефиниция самоосигуряващите се лица са физически лица, длъжни да внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка. При провеждане на осигуряването съдружниците в търговските дружества се идентифицират по ЕГН, но тъй като осигуряването им се провежда чрез дружествата, то се свързва с кода по БУЛСТАТ на дружествата.
Когато трудовата дейност на съдружника в търговското дружество се състои само в управление или контрол срещу заплащане на предвидено за това възнаграждение
/т.е. при условията на договор за управление или контрол/ той не подлежи на осигуряване като самоосигуряващо се лице по чл.4, ал.3 от КСО. Осигуряването е по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО за всички осигурени социални рискове върху полученото или начислено месечно брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за календарната година по дейности и групи професии. Основните икономически дейности и квалификационни групи професии се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Осигурителните вноски се разпределят между осигурителят и осигуреното лице в съотношение 60:40.
Предвид горното и с оглед на действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл.2, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина физическите лица – съдружници/собственици в търговски дружества се осигуряват чрез дружествата. Осигурителните вноски се внасят в компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец и от всяко самоосигуряващо се лице, като в документите за внасянето им задължително се попълва и ЕГН на лицето.
Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6 се подават в компетентната ТД на НАП от работодатели, осигурители и самоосигуряващи се лица при спазване на разпоредбите на чл.3, ал.1 и ал.3 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно принципните разпоредби на чл.8, ал.1 т.1 и т.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите е:
-териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци;
-териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица.
Следователно, предвид горецитираните разпоредби, ако Вие действате като съдружник, а не по договор за управление и контрол, компетентната за Вас териториална дирекция на НАП е ТД на НАП – София. В ТД на НАП – София следва:
-да бъде подавана декларацията Ви за започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност;
-да бъде подавана Декларация образец № 6, подавана от самоосигуряващите се лица еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
Компетентна за търговското дружество, в което сте съдружник териториална дирекция на НАП е ТД на НАП –Добрич. В ТД на НАП – Добрич следва:
-да бъде подавана Декларация образец № 1, подавана ежемесечно.
-да Ви бъдат внасяни дължимите осигурителни вноски,като в документите за внасянето им задължително следва да се попълва и ЕГН-то Ви.

5/5

Вашият коментар