определяне на минимален месечен осигурителен доход за 2012 г. за длъжности в Българската православна църква

Изх. №04-19-211
Дата:27.03.2012 год.
КСО, чл. 6, ал. 7;
ЗБДОО, чл. 8, ал. 1, т. 1.
Относно: определяне на минимален месечен осигурителен доход за 2012 г. за
длъжности в Българската православна църква
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено ни по компетентност оти заведено вна Националната агенция за приходите с вх. №…………2012 г. и с оглед относимите нормативни разпоредби, изразяваме следното становище:
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях (чл.6, ал. 2 КСО).
В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона забюджета на държавното обществено осигуряване за 2012г. се определя минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
Определянето на основната икономическа дейност на осигурителя се извършва по Класификацията на икономическите дейности /КИД-2008/, утвърдена със заповед на председателя на НСИ.
Определянето на групата професии се извършва по Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) – приложение 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.
Минималният месечен осигурителен доход по групи професии в икономическа дейност „Дейност на религиозни организации” /с код 94.91/ е посочен на редове 79 и 85от Приложение № 1 към ЗБДОО за 2012 г
За всички длъжности, попадащи в икономическа дейност „Дейност на религиозни организации” с код 94.91 се прилагаминималния осигурителен доход, посочен на ред 79 от Приложението, с изключение за длъжностите от Българската православна църква, обхванати в клас „Специалисти” на НКПД, за които минималният месечен осигурителен доходе определен на ред 85 от Приложение № 1 към ЗБДОО за 2012 г.
В конкретния случай, минималният месечен осигурителен доход на всички длъжности, обхванати в групата „Персонал, зает с услуги”, полагащи труд по трудово правоотношение в храма е определен на ред 79, колона 5в размер на 321 лв.
ЗАМ.
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Определяне на компетентната териториална дирекция на НАП за физическо лице, регистрирано като едноличен търговец

2_1223/ 13.05.2009 г.ДОПК-чл.8, ал.1КСО – чл.7, ал.7 чл.5, ал.4 ОТНОСНО: Определяне на компетентната териториална дирекция на НАП за физическо лице, регистрирано като едноличен търговец От

Определяне на периода за упражняване на право на приспадане на данъчен кредит при презавеждане на скоки втора употреба в ДМА.

Относно: Определяне на периода за упражняване на право на приспадане на данъчен кредит при презавеждане на скоки втора употреба в ДМА.В запитването сте изложили следната

ЗДДС, чл.29,ЗДДС, чл.21

ИТ-00-16/28.01.2010ЗДДС – чл. 21 и чл.29 По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……, изразяваме следнотопринципно становище:Съгласно описаната фактическа обстановка оказвате услуги

възстановяване на данък върху доходите на френски гражданин, който е наето лице на територията на България във връзка с осигурителни вноски преведени към системата за социална сигурност на Франция &lt

№24-03-88Дата:21.03.2011 год. Регламент 1408/71, чл. 13(2)(а);Регламент 1408/71, чл. 14в(б);ЗДДФЛ, чл. 19;ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 5;ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 12.Относно: възстановяване на данък върху

Право за преотстъпване на данък върху годишна данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл. 189б от Закона за корпоратив

3_ 2952/23.12.2014 г.ЗКПО, чл.189бЗКПО, чл. 167, ал. 1, т. 1ЗДДФЛ,чл.48,ал.6ДОПК, чл. 209, ал. 2ДОПК, чл. 127, ал. 1 и ал. 2Относно: Право за преотстъпване на