определяне на място на изпълнение при доставка на услуга по предоставяне на персонал.

1305/28.07.2010
Чл.21, ал.2 ЗДДС
Относно: определяне на място на изпълнение при доставка на услуга по предоставяне на персонал.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…. с вх. № год., предвид неясно изложената фактическа обстановка изразявампринципно становище, съобразено с действащите от 01.01.2010г. разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото сте посочили, че дружеството Ви възнамерява да подпише договор за предоставяне на работна сила с фирма от Л, която е собственик на вилно селище в гр.Р, Италия. Фирмата от Л не е регистрирано за целите на ДДС лице.
Описали сте също, че във връзка с посочената услуга фирмата Ви възнамерява да сключи договор за нощувка и хранене на командирования персонал с италианска фирма, регистрирана за целите на ДДС, която притежава малък семеен хотел гр.О, Италия.
Предвид описаната фактическа обстановка сте поставили следния въпрос: Коя фирма начислява и заплаща ДДС?
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ бр.95 от 01.12.2009 г./ са въведени нови правила относно мястото на изпълнение на доставките на услуги. В сила от 01.01.2010 год. определянето му е в зависимост от статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице, както и отустановяването на получателя на услугата.
Според разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
За целите на облагането с ДДС „постоянен обект” е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие …………… или друго място, чрез което едно лице извършвацялостно или частично икономическа дейностна територията на една страна” /§ 1, т.10 от ДР на ЗДДС/, а „постоянен адрес” или „обичайно пребиваване” означава мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива в друг документ за самоличност /чл.5, ал.1 от ППЗДДС/.
Регламентираното с чл.21, ал.2 от ЗДДС основно правило за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга е неприложимо, когато получателят използва услугата изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си. В тези случаи мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.1 от закона и е там, където доставчикът е установил независимата си икономическа дейност.
Разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС за определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги е приложима и по отношение на услугата по предоставяне на персонал т.е. мястото на изпълнение на доставката е там, където данъчно задълженото лице – получател е установил независимата си икономическа дейност, или там, където се намира обектът на получателя, за който се предоставя услугата.
При доставка с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък от регистрирано по ЗДДС лице – изпълнител на услугата. Основание за това е разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.5 от ЗДДС, когато получател по доставка на визираните в разпоредбата услуги е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността. Данъчно незадължени са тези лица, които не извършват независима икономическа дейност.
Съгласно специалната норма на чл.21, ал.4, т.1, б.”в” от ЗДДС, услугата по настаняване в хотел е доставка, свързана с недвижим имот и е с място на изпълнение там, където се намира недвижимият имот. Когато имотът е извън територията на страната, за дружеството Ви не е налице задължение за обратно начисляване на данък. В този случай не е изпълнено едно от визираните в чл.82, ал.2 от ЗДДС условия за изискуемост на данъка от получателя по доставката, а именно, доставката да е с място на изпълнение на територията на страната. Считаме, че данъчно задължено лице платец на ДДС, по смисъла на чл.193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 Декември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност е регистрираното за целите на ДДС лице в Италия.
Аналогично е данъчното третиране и по отношение на услугата по предоставяне на храна. Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от ЗДДС мястото на изпълнение на ресторантьорски и кетъринг услуги е мястото, където физически се извършват тези услуги. В описания от Вас случай услугите се предоставят на територията на Италия, с оглед на което считаме, че данъкът е изискуем от данъчно задълженото лице – изпълнител по доставката.

Оценете статията

Вашият коментар