ЗДДФЛ, чл.18,ЗМДТ, чл.25, aл. 2,ЗМДТ, чл.61м, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, aл. 3, параграф 10а,ЗМДТ, чл.58, aл. 1, т. 4,ЗМДТ, параграф 20

1310-2/23.10.2013
ЗДДФЛ, чл.18
ЗДДФЛ, параграф10а, ал.3
ЗМДТ, чл.25, ал.2
ЗМДТ, чл.61м, ал.1, т.1
ЗМДТ, чл.58, ал.1, т.4
ЗМДТ, параграф 20 от ПЗР
Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП-…., в което поставяте въпроси във връзка с правото на ваши членове да ползват данъчни облекчения за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в случаите в които срокът на експертното решение е изтекъл, но същите са навършили пенсионна възраст в срока му на действие.
Във връзка с изложеното и действащата към 2013 година нормативна уредба изразяваме следното становище по двата закона:
1. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. Годишната данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ включва доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност по чл.29 от с.з., доходи от наем по чл.31 от с.з., доходи отпрехвърляне на права и имущество по чл.33 от с.з., доходи от други източници посочени в чл.35 от с.з..
Право да ползватданъчното облекчение за намалена работоспособност имат и лицата, които имат регистрация като еднолични търговци в Търговския регистър.Съгласно чл.28, ал.2, т.2 от ЗДДФЛ годишната данъчна основаза доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между 7920 лева и размера на на ползваното облекчение по чл.18, ал.1, включително за годината на настъпване на неработоспособносттаи за годината на изтичане срока на валидност на решението- за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган.
В §10а, ал.1 от ПЗР/ ДВ бр.41/2009 г./ е предвидено, че лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон.
За да е валидно експертноторешение следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т.е. решението е влязло в сила и не е изтекъл срока на определената с него инвалидност,да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен законда му делегира такова действие за целите на облагането.
Следва да имате предвид, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в §10а от Преходните и заключителни разпоредби е създадена нова ал.3,по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто,установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Предвид гореизложеното, вашите членове ще имат право да ползват през 2012 г. и 2013 г. облекчението по чл.18 от ЗДДФЛ за лица с намалена работоспособност за получените доходисъгласно §10а, ал.3 отПЗР на ЗДДФЛ, ако попадат в посочените хипотези.
2. По Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ във връзка с получени доходи от извършвана патентна дейност, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства/автомобили/ и данък за придобитите по дарение имущества
По отношение на данъка върху недвижимите имоти, лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто имат право на 75 на сто намаление от него за имот, който е основно жилище/чл.25, ал.2 от ЗМДТ/. Основно жилище за целите на ЗМДТ е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината/§1, т.2 от ДР на ЗМДТ/.
За данъка върху превозните средства разпоредбата на чл.58, ал.1, т.4 от ЗМДТ регламентира, че се освобождава от данък, лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.км и мощност 117,64 kW.
При облагане с патентен данък, физическите лица и едноличните търговци, с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година /чл.61м, ал.1, т.1 от ЗМДТ/. С патентен данък се облагат доходите нафизически лица, включително еднолични търговци, които извършват дейности, посочени в Приложение № 4 на ЗМДТ и отговарят на условията на чл.61з от ЗМДТ.
Следва да имате предвид, че се освобождават от данъкпо Раздел ІІІ „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин” по ЗМДТ даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто
Разпоредбите на ЗМДТ за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се прилагат и за лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто./§4а, ДВ бр.41/2009 г./.
В §20 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ/обн.ДВ бр.112/2003 г.,/ са уредени случаите, в които лицата пожизнено могат да ползват данъчното облекчение, независимо от определения в експертното решение срок. Това са лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са навършили тази възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК/.

Оценете статията

Вашият коментар