определяне на място на изпълнение при доставка на услуги, извършени по електронен път.

1939/13.12.2010
Чл.21, ал.2 и 5 от ЗДДС
Относно: определяне на място на изпълнение при доставка на услуги, извършени по електронен път.
В подаденото писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр……….. с вх. № ………….г. е изложена следната фактическа обстановка:
ЕООД „С” изработва уебсайтове на английски език. Седалището на сървъра, където са качени тези уебсайтове е на територията на САЩ. За ползването на сървъра дружеството заплаща месечна такса на американска фирма.
Сключен е договор с американска фирма, която рекламира стоки и услуги в този уебсайт и за извършените услуги дружеството получава ежемесечно възнаграждение.
Вторият вид електронна дейност, която дружеството извършва е покупка на регистрирани в мрежата уеб имена на сайтове и тяхната продажба на клиенти с цел реализиране на печалба при търсене на тези имена на сайтове – домейни без съдържание.
Освен това дружеството разработва уебсайтове със съдържание, които продава на клиенти.
Поставени са следните въпроси:
1 Облагаеми ли са с ДДС приходите от реклама, получени от контрагенти от страни извън Европейския съюз;
2. Облагаеми ли са с ДДС приходите от продажба на уеб имена на сайтове /домейни/ на контрагенти от страни извън Европейския съюз;
3. Облагаеми ли са с ДДС продажбите на услуги по изработка на сайтове/домейн плюс съдържание/на контрагенти от страни извън Европейския съюз.
Предвид недостатъчната информация относно вида на извършваните от дружеството Ви услуги изразявамепринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ бр.95 от 01.12.2009 г./ са въведени нови правила относно мястото на изпълнение на доставките на услуги. В сила от 01.01.2010 год. определянето му е в зависимост от статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице, както и отустановяването на получателя на услугата.
Според разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
За целите на облагането с ДДС „постоянен обект” е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие …………… или друго място, чрез което едно лице извършвацялостно или частично икономическа дейностна територията на една страна /§ 1, т.10 от ДР на ЗДДС/, а „постоянен адрес” или „обичайно пребиваване” означава мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива в друг документ за самоличност /чл.5, ал.1 от ППЗДДС/.
При доставка с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък от регистрирано по ЗДДС лице – изпълнител на услугата. Основание за това е разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС.
Регламентираното с чл.21, ал.2 от ЗДДС основно правило за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга е неприложимо, когато получателят използва услугата изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си. В тези случаи мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.1 от закона и е там, където доставчикът е установил независимата си икономическа дейност. Доставките на услуги с мястото на изпълнение на територията на страната на основание чл.12 от ЗДДС са облагаеми доставки.
Когато получател по визираните в чл.21, ал.5, т.2, б.”а” – „н” от ЗДДС доставки на услуги е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността, мястото на изпълнение е там, където е установен получателят на услугата или има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Данъчно незадължени са тези лица, които не извършват независима икономическа дейност.
Ако описаните в запитването Ви услуги представляват услуги, извършени по електронен път по смисъла на § 1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС и се предоставят на лица, установени извън Общността, които нямат обект на територията на страната, за който е предназначена услугата, за дружеството Ви възникват доставки с място на изпълнение извън територията на страната, коитоне подлежат на облагане с данък върху добавената стойност. Като основание за неначисляване на данък в тези случаи във фактурите следва да посочите „чл.21, ал.2 ЗДДС”.
Освен това, следва да имате предвид, че ако за получените от дружеството Ви услуги са изпълнени кумулативно визираните в чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС условия, а именно:
– доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната;
– доставката е с място на изпълнение на територията на странатаи е облагаема,
данъкът е изискуем от получателяна услугата и се начислява с протокол по чл.117 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар