подаване на отчетни регистри и СД по ЗДДС от наследник на починал едноличен търговец.

1946/25.08.2009
Чл.107 ЗДДС
Относно: подаване на отчетни регистри и СД по ЗДДС от наследник на починал едноличен търговец.
Уважаема г-жо Ч,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр.Д с вх. № год., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с писмо вх. №год., изразявам принципно становище по прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото излагате следната фактическа обстановка:
На 14.07.2009 год. лицето Х Х Т, регистрирано като едноличен търговец с фирма „Д 77” е починало. До датата на смъртта на регистрираното по ЗДДС лице не са подадени регламентираните с чл.124 от ЗДДС отчетни регистри и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период 01.06.-30.06.2009 год.. На 17.07.2009 год. орган по приходите от ТД на НАП гр.Д е отказал приемането на посочените документи, поради прекратяване на предоставените Ви от лицето пълномощия да го представлявате пред органите на НАП.
За периода 01.06.-14.07.2009 год. предприятието на починалото лице е осъществявало независима икономическа дейност, във връзка с която е получавало и издавало фактури за доставка на стоки.
Твърдите също така, че в качеството си на наследник ще поемете предприятието на починалото лице, с оглед на което поставяте въпрос за отчитането на получената и реализирана стока, както за данъчен период месец юни 2009 год., така и за периода до настъпване на смъртта на лицето.
По силата на чл.86, ал.1, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при смърт на физическо лице се прекратява общата регистрация на задълженото лице. Освен това, според чл.107, т.2, във връзка с чл.110, ал.2, изречение първо от ЗДДС възникна основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС на починалото лице – едноличен търговец. Посочените разпоредби кореспондират с нормата на чл.60а, т.2 от Търговския закон, съгласно която вписването на едноличния търговец в търговския регистър се заличава със смъртта му.
С оглед гореизложеното и описаната фактическа обстановка, дата на служебната дерегистрация по ЗДДС на Х Х Т, регистрирана като едноличен търговец „Д 77” ще бъде датата на смъртта нафизическото лице. След тази дата не е налице законово основание за издаване на данъчни документи и начисляване на ДДС, тъй като това е задължение само на регистрираните за целите на ДДС лица.
Счетоводната отчетност на дейността на предприятието на едноличния търговецдо датата на смъртта на физическото лице следва да бъде водена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС и ППЗДДС.
Създаденото по време на търговската дейност на едноличния търговец предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения е собственост на физическото лице и след неговата смърт се наследява по общите правила на Закона за наследството.Разпоредбата на чл.60, ал.2 от Търговския закон дава възможност за продължаване на търговската дейност на починалия търговец от наследниците му с или без запазване на фирмата, с която е бил регистриран.
В ЗДДС не е регламентирано задължение на наследниците, поели предприятието на починало лице да подават справка-декларация по чл.125, ал.1 и отчетни регистри по чл.124, ал.1 от свое име или от името на наследодателя, за осъществените от него доставки до датата на служебната му дерегистрация.
По силата на чл.132 от ЗДДС наследникът, който поеме предприятието на регистрирано по ЗДДС лице подлежи на задължителна регистрация, като за дата на регистрацията му по специалния данъчензакон се приема датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър.
За получените по наследство стоки и услуги е приложимаразпоредбата на чл.10, ал..3 от ЗДДС, съгласно която наследникът е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.
Следва да имате предвид, че при поемане по наследство на предприятие на регистриран по ЗДДС едноличен търговец от регистрирано по ЗДДС лице или от лице, което се регистрира в срок 6 месеца от датата на смъртта, на основание чл.111, ал.2, т.2 от ЗДДС няма да подлежат на облагане с ДДС само наличните към датата на регистрация на наследника стоки и/или услуги.

Оценете статията

Вашият коментар