определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.2010 г.).

20-00-515/07.12.2010 г.
ЗДДС, чл.21, ал.1 и ал.2
чл.82, ал.2, т.3
чл.117, ал.1, т.1
чл.117, ал.2, т.7
В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 20-00-515/25.10.2010 г. относно определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.2010 г.).
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
Общият принципотносно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.).
Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
Същевременно в ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги-когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона.
В конкретния случай, услугите, които физическо лице, установено в Руската Федерация, предоставя на юридическо лице, установено в България се изразяват в предоставяне на права. Те попадат в общото правило на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В тази връзка, получателят на услугата следва да начисли данък на основание чл.82, ал.2, т.3 от закона. … ЕООД следва да си самоначисли ДДС, като издаде протокол по чл.117 от ЗДДС.
Съгласно ал.1 на чл.117, т.1протокол се издава задължително в случаите по чл. 82, ал.2, 3, 4 и 5 и чл.84-от регистрираното лице – получател по доставката.
В тази връзка, като задължителен реквизит протоколът по ал.1, съгласно чл.117, ал.2, т.7 от закона, трябва задължително да съдържа основанието за начисляване или неначисляване на данъка от лицето по ал.1.

Оценете статията

Вашият коментар