определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъ

Изх. № 20-00-365/31.08.2011 г.

ЗДДС, чл.21, ал.2
чл.82, ал.2, т.3
чл.117, ал.1, т.1
чл.117, ал.2, т.7
В запитването е посочено, че … ООД е регистрирано по ДДС. Вие теглите снимки от интернет от юридическо лице, което е регистрирано в САЩ, за което имате издадена фактура без ДДС.
Поставеният въпрос в запитването е: Трябва ли … ООД да самоначисли ДДС и ако трябва-каква е процедурата и на какво основание?
Предвид неизчерпателната фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Съгласно разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги-когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона.
От гореизложената фактическа обстановка е видно, че …ООД е регистрирано по ЗДДС лице и същото тегли снимки от интернет-сайт на юридическо лице, което е установено в САЩ. В тази връзка, ”… ООД следва да си самоначисли ДДС с протокол по чл.117 от ЗДДС.
Съгласно ал.1 на чл.117, т.1 от Закона, протокол се издава задължително в случаите по чл. 82, ал.2, 3, 4 и 5 и чл.84-от регистрираното лице – получател по доставката.
В тази връзка, като задължителен реквизит протоколът по ал.1, съгласно чл.117, ал.2, т.7 от закона, трябва задължително да съдържа основанието за начисляване или неначисляване на данъка от лицето по ал.1.

Оценете статията

Вашият коментар