ЗДДС, чл.80, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 3

Изх. № 20-00-357/29.08.2011 г.
ЗДДС, чл.79, ал.3
чл.80, ал.1, т.3
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Предметът на дейност на ЕТ … е търговия на едро и дребно с мобилни апарати и аксесоари за мобилни апарати (зарядни устройства, батерии, калъфи, капаци и др.) ЕТ … е регистриран за целите на ЗДДС. Предстои бракуване на част от аксесоарите, защото са неработещи, счупени или са за стари модели мобилни апарати. При придобиването им е ползван данъчен кредит за тях. Някои от тези аксесоари са придобити преди повече от 5 години.
Поставеният въпрос в запитването е: Следва ли при бракуването да се приложи разпоредбата на чл.79, ал.3 от ЗДДС или може да се приложи чл.80, ал.1, т.3 от ЗДДС за ограничения за корекции при бракуването на стоки, за които е ползван данъчен кредит, но са придобити преди повече от 5 години?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.79, ал.3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
Съгласно чл.80, ал.1, т.3 от ЗДДС, корекции по чл.79, ал. 1-7 не се извършват за стоки или услуги, ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти – 20 години.
В конкретният случай и доколкото правото на данъчен кредит за аксесоарите е упражнено преди повече от 5 години, то същите попадат в хипотезата на чл. 80, ал.1, т.3 от ЗДДС и за тях не следва да бъде извършвана корекция.

Оценете статията

Вашият коментар