определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получ

Изх. № 20-00-366/30.08.2011 г.
ЗДДС, чл.96, ал.1, ал.2 и ал.5
чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Вие сте регистриран в регистър БУЛСТАТ като физическо лице, упражняващо свободна професия (инженер), със седалище гр.София. Работите по договор с консултантско дружество от Норвегия,като естеството на работата е свързано основно с разработване на Национална програма за енергийна ефективност в публичните сгради в Македония. Проектът се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Световната банка. Очаквате да се включите и в други проекти, изпълнявани в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Черна гора и др. Проектите се финансират от Норвежкото правителство като помощ за съответните страни, Енергийната общност на Югоизточна Европа (Energy Community) и др.
В тази връзка е поставен въпросът : В случай, че работите със страна, която не е членка на ЕС и дейността Ви се извършва в трети страни, които също не са членки на ЕС, следва ли да се регистрирате по ДДС след като достигнете прага по ЗДДС?
Предвид неизчерпателната фактическа обстановка, изложената в запитването, както и липсата на приложен договор изразяваме следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
В облагаемия оборот по смисъла на ал.3 от закона, не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3.
Чл.12, ал.1 от ЗДДС указва, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общото правило относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
От описаната фактическа обстановка е видно, че получател по доставката е консултантско дружество от Норвегия. В случая следва да бъде приложена разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. За Вас, в качеството на доставчик, не възниква задължение за начисляване на данък. Доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната, не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона. Същите не участват при формиране на облагаем оборот за целите на задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.
Доколкото от изложената в запитването фактическа обстановка не може да се конкретизира мястото на изпълнение на доставката, следва да имате предвид и разпоредбата на чл.21, ал.4 от ЗДДС, където е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е:
1. мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.

Оценете статията

Вашият коментар