определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпъ

53-00-831/16.12.2010 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4, т.1
чл.82, ал.1
чл.113, ал.1
чл.114, ал.1, т.13
В запитването е изложена следната фактическата обстановка:
… ЕООД е регистрирано по ЗДДС. То ще извършва консултантски услуги на датско юридическо лице, което е регистрирано за целите на ДДС в Дания, във връзка с изграждането на вятърни паркове в България. Услугите са следните:
– Предварително проучване и оценка на проекти за реализация с подходящи параметри;
– Посредничество при сключване на сделката по придобиване на проекта;
– Координация на строителните работи по изграждането и пускането в експлоатация на турбината?
Поставените в запитването въпроси са :
– Изградената вятърна турбина счита ли се за недвижим имот за целите на чл.21, ал.4, т.1 или е приложим чл.21, ал.2 от ЗДДС?
– Възниква ли задължение за … ЕООД да начислява ДДС във фактурите, които ще издаде?
Предвид обстоятелството, че към запитването не е приложен съответния договор, изразявам следното принципно становище:
По смисълана чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В чл.21, ал.4 на от ЗДДС са регламентирани някои изключения от горното правило, като т.1 са визирани услугите, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
В конкретния случай, като се вземе в предвид обстоятелството, че изградената вятърна турбина се намира на територията на страната, то следва, че мястото на изпълнение на услугата ще е на територията на страната и тя ще бъде облагаема доставка на основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.82, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.
В връзка с гореизложеното, в чл.113, ал.1 от ЗДДС е указано, че всяко данъчно задължено лице-доставчик на облагаема доставка, е длъжно да издаде фактура за извършената от нето доставка. Фактурата задължително съдържа размера на дължимия данък (чл.114, ал.1, т.13 от ЗДДС).

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.