определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 20-00-268/26.07.2011 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
§1, т.10 и т.11 от ДР
ППЗДДС, чл.54, ал.2
… ЕООД е данъчно задължено лице-търговско дружество, регистрирано в България по ЗДДС. То предоставя услуги, съответно издава фактури в периода 11.2009 г.-30.12.2010 г. към ДЗЛ, регистрирано във Великобритания … дружество-получател, съгласно договор за осигуряване на персонал, настаняване и свързаните с това услуги от 01.11.2009 г.
През периода на договора (11.2009 г.-30.12.2010 г.), … ЕООД извършва услуги по подбор на персонал и назначаването му за дейността на …. Освен това, … предоставя и свои офис помещения, оборудване, поддръжка на техника и софтуер, както и всякакви други дейности, необходими за нормалното функциониране на помощния офис (call ценъра) на…. Дружеството-получател, чрез наетия офис и персонал извършва дистанционни услуги по издаване и обработка на електронни фактури за свои клиенти от други държави. Работният процес в помощния офис на … се контролира и ръководи от служители на английското дружество, като именно последното, а не … ЕООД определя методите на работа, стандарта за качеството на извършваните услуги, професионалната квалификация и умения на персонала и постигнатите резултати.
Разбирането на … ЕООД е, че помощният офис на … в България притежава всички характеристики на постоянен обект. Поради тази причина … ЕООД счита, че извършените от нето услуги към … се предоставят на постоянен обект на територията на България, от което и следва, че мястото на изпълнение на услугата, предмет на договора, е на територията на България. По тази причина… ЕООД е начислявало 20 % ДДС върху издаваните от него фактури към … в периода 11.2009 г.-12.2010 г.
Поставените въпроси в запитването са следните:
– Правилно ли сте приели, че услугите по договора са място на изпълнение на територията на страната?
– В случай, че мястото на изпълнение на услугите не е на територията на България и … ЕООД не е следвало да начислява 20 % ДДС в издаваните от него фактури през 2009 г. 22010 г., то как би могло да се извърши корекция и да се възстанови неправомерно внесения ДДС за посочения по-горе период?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В § 11 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието „Лице, установено на територията на страната” и това е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.
Разпоредбата на §1, т.10 от ДР на ЗДДС дефинира понятието ”Постоянен обект”. Съгласно същата „Постоянен обект” е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
Видно от изложената фактическа обстанвока, … ЕООД предоставя и свои офис помещения, оборудване, поддръжка на техника и софтуер на…, като дружеството-получател извършва дистанционни услуги по издаване и обработка на електронни фактури за свои клиенти от други държави.
В конкретният случай, мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната и за … ЕООД, в качеството му на доставчик, възниква задължение за начисляване наданък.
В тази връзка следва да имате предвид чл.54, ал.2 от ППЗДДС, където е регламентирано, че при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.

Оценете статията

Вашият коментар