прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 20-00-254/10.06. 2015 г.
ЗКПО – чл. 189б
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-254/…2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
„Г“ ООД е местно юридическо лице, специализирано в производството на зеленчукови семена (хибридни домати, краставици и др.), както и реализацията им у нас и на територията на Европейския съюз. Дружеството е регистрирано като земеделски производител, но до момента не е ползвало данъчни облекчения и не е участвало по програми на Фонд „Земеделие“.
Към запитването е приложено копие на писмо изх. №70-1475/20.04.2015 г. на Министерство на земеделието и храните, дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Считат ли се произведените зеленчукови семена за непреработена селскостопанска продукция по смисъла на ЗКПО, с оглед възможността дружеството да ползва данъчното облекчение по чл. 189б от същия закон?
2. Какви документи трябва да бъдат приложени относно преотстъпването на корпоративния данък за 2015 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Нормата на чл. 189б от ЗКПО въвежда схема за подпомагане под формата на държавна помощ за земеделски стопани. Данъчното облекчение може да се прилага до 2020 г. включително.
Съгласно чл.189б, ал. 1 от ЗКПО преотстъпва се до 60 на сто от корпоративния данък на данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски стопани за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
По смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО „Непреработена растителна и животинска продукция“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
В Приложение I на ДФЕС са посочени определени глави от Комбинираната номенклатура. Тъй като в приложението се съдържа само наименованието на съответните главите, без тяхното съдържание, при неяснота по повод причисляването на даден продукт към някоя от изброените в Приложение I глави от Комбинираната номенклатура, следва да се проследи цялото съдържание на Комбинираната номенклатура (КН). Видно от съдържанието на Глава 12 „Маслодайни семена и плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални и медицински растения; слама и фураж“ на КН като самостоятелна позиция са посочени семената от захарно цвекло, от треви, от цветя за украса, от зеленчуци, от плодни или горски дървета, от фий (различни от Vicia faba) или от вълчи боб, които се считат като семена за посев от № 1209.
Към запитването е приложено копие на писмо с Изх. № 70-1475 от 29.04.2015 г. на дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ при Министерство на земеделието и храните, което е администратор на държавната помощ по чл. 189б от ЗКПО съгласно § 42 от ПЗР на ЗИДЗКПО (посл. изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.). В писмото е изразено становище относно запитване на управителя на „Г“ ООД, че производството насемена се счита за непреработена селскостопанска продукция.
Предвид гореизложеното, производството на семена от зеленчуци представлява производствена дейност по смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО, респективно ако дружеството изпълнява всички условия посочени в глава двадесет и втора на същия закон, относими към данъчното облекчение представляващо държавна помощ за земеделски стопани, то може да ползва преотстъпване на корпоративния данък за 2015 г.
Едно от условията за преотстъпване е условието за инвестиране на преотстъпения данък визирано в чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО. Преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Съгласно § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО „земеделска техника“ за целите на чл. 189б от ЗКПО са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието. Срокът за извършване на инвестициите е до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Най-ранната дата, от която започва да тече срокът по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО, е 1 януари на годината, за която се ползва преотстъпването. Следователно началната дата на инвестирането на преотстъпения данък за дадена година не може да е по-рано от 1 януари на същата година.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар