прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-300/13.10.2011 г.
ЗДДС, чл.6, ал.1
В Дирекция ОУИ ….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № . относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество внася от трети страни устройства за информационна сигурност,за които вече е заплатило ДДС по МД, като същите са с нулева ставка за дължимо мито.
По договор с доставчика в рамките на 2 години устройствата, в случай, че дефектират следва да бъдат изпратени обратно на доставчика за подмяна. Устройствата са с персонален сериен номер.
Поставените въпроси в запитването са:
-При връщането на стоката какъв документ следва да издадете в качеството Ви на клиент и на каква стойност (на покупната или на нулева), в случай, че следва да издадете документ?
-В случай, че издавате фактура на покупната стойност сделката необлагаема ли е, предвид текста на чл.129, ал.3 от ЗДДС?
– Не следва ли доставчика да издаде кредитно известие на основание „Рекламация” от Ваша страна?
– В случай, че те издадат кредитно известие, кой е първичния документ, който съпътства стоката, когато се транспортира от България към трети страни?
-Какъв е документа, който съпътства стоката, след като бъде подменена от доставчика и Ви бъдат изпратени нови устройстваобратно от трети страни към България?
Предвид липсата на изчерпателно изложена фактическа обстановка, по поставените въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Доставка на стока по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.
В конкретният случай, правото на собственост е прехвърлено при първоначалната доставка.
Отношенията, свързани с отговорността на продавача при откриване на дефекти са извън приложното поле на ЗДДС , доколкото в случая не се касае за разваляне на договора или за изменение на данъчната основа.
По отношение на въпросите, свързани с документа, който следва да съпътства стоката при транспортирането й от България до трета страна и обратно следва да се обърнете към Агенция „Митници”.

Оценете статията

Вашият коментар