определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 20-00-308/26.07.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
В запитването е посочено, че … ЕООД е регистрирано по ЗДДС. То извършва административни и счетоводни услуги от територията на страната за юридическо лице, установено в друга държава-членка на ЕС, също регистрирано по ЗДДС.
Поставен е въпросът задължено ли е че … ЕООД да начислява ДДС при доставката на тези услуги или данъка ще бъде изискуем от получателя на услугите?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС регламентира, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
От изложената фактическа обстановка е видно, че дружеството извършва административни и счетоводни услуги за юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, което еустановено в друга държава-членка на ЕС. За … ЕООД, в качеството му на доставчик не възниква задължение за начисляване на данък. Доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната, не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона.’

Оценете статията

Вашият коментар