определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 23-22-974/25.05.2011 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
чл.12, ал.1
чл.86, ал.3
чл.21, ал.4, т.3
чл.82, ал.2, т.3
Изложена е следната фактическа обстановка:
Във връзка с необходимостта за издаване на фактура от … за доставка на услуга към получател-данъчно задължено лице, регистрирано в държава-членка на ЕС, е отправено искане за потвърждаване наличието на основание за неначисляване на данък добавена стойност поради прилагане на „механизма на обратно начисляване” на ДДС от страна на получателя, на основание чл.44 на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12.02.2008 г. по отношение на мястото на доставка на услуги (доколкото услугата се предоставя на получател-данъчно задължено лице, регистрирано във Великобритания,установило независимата си икономическа дейност в гр…, Великобритания).
Към запитването е приложено копие на договор от … г. между Университета … (наричан по-долу „Университет”) и … (наричан по-долу „Подизпълнител”). От т. 3.1 на същия е видно, че „Подизпълнителят…ще изпълнява работата, посочена в Работния план, приложен към настоящия договор като програма 2 (наричани по-долу „Услуги”)…”.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
От приложеният към запитването договор не може да се направи категоричен извод какъв е характера на услугата.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Във връзка с гореизложеното, за …, в качеството му на доставчик, не възниква задължение за начисляване на данък. Доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната (в конкретния случай-територията на Великобритания), не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
От договора не е ясно какъв е предметът на услугата. Имайте предвид, че съгласно чл.21, ал.4, т.3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се провежда събитието-при доставка на услуга по осигуряване на достъп (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (включително панаири и изложби) и при съпътстващите достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице.
В тази връзка, то следва да се приеме, че ако предоставяната от Вас услуга попада в хипотезата на чл.21, ал.4, т.3 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където същата фактически се извършва. Следва да имате предвид и чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, където е указано, че когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС и не е установен в България, а доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя на услугата, стига той да е данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона.

Оценете статията

Вашият коментар