ЗДДС, чл.39, т. 1

Изх. № 23-22-862
23.05. 2013 г.
чл. 39, т. 1 от ЗДДСвъв вр. с чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Кооперация „К- групова практика за първична медицинска помощ” има издаден лиценз от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движениетопо пътищата (ЗДвП).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Оборотът от специфичната дейност по организиране и провеждане на психологически изследвания, за целите на чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП,представлява ли облагаемоборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС и следва ли кооперацията да се регистрира по ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно третирането на извършваните доставки на психологически изследвания:
ЗДвП и Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания издадена от Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията (Наредба № 36 от 15 май 2006 г.) предвиждат определени категории водачи на моторни превозни средства (МПС), както и председателите на изпитните комисии /за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС/, да преминават изследване за психологическа годност (арг. от чл. 152, ал. 1 ЗДвП и чл. 1, ал. 1 от Наредба № 36 от 15 май 2006 г.).
За да имат право да извършват психологически изследвания, желаещите лица трябва да получат удостоверение за регистрация след вписване в регистър, воден от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“.
Съгласно чл. 153б, ал. 1 ЗДвП психологическите изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2от ЗДвП се организират и провеждат от:
а) болници за активно лечение и от групови практики за медицинска помощ, в които работи поне един психолог;
б) медицински центрове и диагностично-консултативни центрове, в които работи поне един психолог;
в) центрове за психично здраве, в които работи поне един психолог.
Психологическото изследване провеждано по реда на Наредба № 36/2006 г. има за цел да установи психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС да управляват МПС без опасност отдопускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.
Същото се провежда по утвърдени методики и методическите указания предоставени от Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (чл. 4и от Наредба № 36/2006 г.).
Разпоредбата на чл. 39, т. 1 от ЗДДС определя като освободена доставка извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Следователно, като освободена доставка на основание чл. 39, т. 1 от ЗДДС следва да се третира доставката на здравни услуги и пряко свързаните с нея услуги само в случаите, когато тези доставки са част от здравните услуги.
Психологическото изследване би било предмет на освободена доставка, по смисъла на чл. 39, т. 1 от ЗДДС, ако има диагностична цел.
Доколкото в конкретния случай психологическото изследване не е с диагностична цел, то същото не може да се третира като освободена доставка.
Относнозадължението за регистрация по ЗДДС:
На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000.00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Съгласно ал. 2 от същата разпоредба облагаемия оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
В чл. 96, ал. 5 от ЗДДС е пояснено, че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период по-дълъг от определения в ал. 1.
В конкретния случай, предвид изложеното оборотите от специфичната дейност (психологически изследвания), формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар