определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 53-00-308/07.06.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.31, т.3
чл.125, ал.2
чл.92, ал.3
чл.114, ал.1, т.12
ППЗДДС, чл.54, ал.2
чл.27, ал.2
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
… ООДe създадено в края на 2007 г. като дружество с ограничена отговорност със съдружници … Германия (80 %) и … ЕАД (20 %). С откриването на …, … е създала петата висококонкурентна база за основен ремонт и поддръжка на тясно-корпусни самолети в Европа.
… е специализирана в извършването на базово техническо обслужване, както и линейно обслужване и проверки на самолети от типа Боинг 737 Класик, 737 Ново поколение и всички разновидности на Еърбъс А 320 от 2008 г. насам.
Клиенти на Луфтханза Техник София за базово и линейно обслужване (ремонтни услуги) на въздухоплавателни средства са български и европейски авиокомпании, както и авиокомпании, установени в трети страни извън ЕС, извършващи международен транспорт. Дружеството не обслужва въздухоплавателни средства, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Поставените въпроси в запитването са следните:
1) Как се определя мястото на изпълнение на извършваните услуги от … ООД по ремонт на въздухоплавателни средства с получатели на услугата-данъчнозадължени лица, установени на територията на:
1.1 страната;
1.2 друга държава-членка на ЕС;
1.3 трета страна;
2) Какво е данъчното третиране, респективно приложимата ставка за ДДС, за описаните по-горе услуги при различните получатели-данъчнозадължени лица?
3) Приравняват ли се на доставки, облагаеми с нулева ставка по смисъла на чл.92, ал.3 от ЗДДС, извършваните услуги по ремонт навъздухоплавателни средства (работа по движима вещ) с получатели, регистрирани по ДДС в друга държава-членка на ЕС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
В разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС е регламентирано, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Доставки по които получател е ДЗЛ, установено на територията на страната:
Видно от запитването „Луфтханза Техник София” ООД извършва услуги по ремонт на въздухоплавателни средства с получатели на услугата-данъчнозадължени лица, установени на територията на страната. В тази връзка следва да имате предвид хипотезата на чл.54, ал.2 от ППЗДДС. Съгласно същата, при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. … ООД, в качеството си на доставчик, следва да начисли данък.
По смисъла на чл.31, т.3 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на плавателни съдове и въздухоплавателни средства с изключение на тези по т.2, буква „в”; това не се отнася за въздухоплавателни средства, с изключение на тези по т.1, и за плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Съгласно чл.27, ал.2 от ППЗДДС, за доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл.31, т.3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство;
2. фактура за доставката.
Доставки по които получател е ДЗЛ, установено на територията на друга държава членка:
Когато получател по доставката е ДЗЛ, установено на територията на друга държава членка, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В случая, за … ООД, в качеството му на доставчик, не възниква задължение за начисляване на данък. Доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната, не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона.
В тази връзка, за доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. Предвид чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС в издаваната фактура като основание за неначисляване на данък следва да се отрази „чл.21, ал.2” от ЗДДС.
Относно декларирането на данъка следва да имате предвид и чл.125, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал.1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. Съгласно чл.117, ал.2, т.4, б.”б” от ППЗДДС, VIES-декларацията се изготвя по образец и съдържа данъчните основи на доставките на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.
По смисъла на изр.второ на чл.92, ал.3 от ЗДДС, на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенки услуги, различни от услугите по чл.49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услугите по оценка, експертиза и работа върху движими вещи.
Доколкото услугите по ремонт на въздухоплавателни средства могат да бъдат отнесени като работа по движима вещ и същите са с получатели-регистрирани по ДДС лица в друга държава-членка на ЕС, то тези доставки следва да се третират като облагаеми с нулева ставка за целите на чл.92, ал.3 от ЗДДС.
Доставки по които получател е ДЗЛ, установено на територията на трета страна:
Когато получател по доставката е ДЗЛ, установено на територията на трета страна, мястото на изпълнение на услугата отново е там, където е установен получателят по доставката, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС. Във фактурата като основание за неначисляване на данък следва да се отрази „чл.21, ал.2” от ЗДДС, но в този случай VIES-декларация не следва да се подава.
.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *