ползване на данъчен кредит при доставка на стоки.

Изх. № 53-00-412/03.09.2011 г.
ЧЛ.56 ЗДДС
ЧЛ. 71 ЗДДС
В дирекция ОУИ ….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №53-00-412/ 11.08.2011 г. относно ползване на данъчен кредитпри доставка на стоки.
В запитването си излагате следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество ,,А” ЕООД извършва вътрешни и международни куриерски услуги. Във връзка с основната си дейност ,,А” ЕООД представлява по силата на пълномощно българското дружество ,,Б” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ……. Последното е получател на доставки от ,,С” Сеул, Корея. Условията на доставката са DDP. Митническата декларация е на името ,,Б” АД.,,С” Ltd е издал фактурата на името на ,,Б” АД. ,,А” ЕООД е платило дължимият ДДС от ,,Б” АД в България с платежно нареждане.
В тази връзка е зададен въпросът:
Какъв е редът ,,Б”АД да ползва данъчен кредит в България за получената стока?
По повод зададеният въпрос, предвид относимата нормативна уредба Ви уведомявам следното:
В разпоредбата начл. 56 от ЗДДС е посочено, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 от същия закон се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение, т.е. в ЗДДС е съобразен фактът, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 от същия закон следва да става по реда, определен за митническо задължение.
В тази връзка, с оглед уточняване на приложението на чл. 71 от ЗДДС е и изменението на чл. 56, ал. 1 от ППЗДДС, съгласно което право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява въз основа на:
– митническата декларация или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация;
– в този документ данъчнозадълженото лице следва да е посочено като получател или вносител и
– документът посочва сумата на дължимия данък върху добавената стойност или дава възможност за изчисляването на тази сума.
Правото на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като документа се включи в дневника за покупките за съответния данъчен период, през който е възникнало това право или в един от следващите дванадесет данъчни периода.
В случая “Б” АД притежава митнически декларации, в които същото е посочено като получател, а деклариращ стоката е „А” ЕООД, което извършва спедицията в условията на доставка DDP “Доставено, мито платено уговорено местоназначение“.
При извършване на DDP доставка заявителят (дружеството изпращач)изисква от Вас да поемете всички услуги, свързани с предоставянето на пратката на крайния получател, включително плащането на ДДС и мита. В този случай дружеството вносител не поема никакви разходи, а дружеството изпращач поема цялостния разход по доставяне на стоката до своя клиент. Вие като спедитор обслужващ тази пратка плащате мито и ДДС, но трябва да получите обратно направените разходи от дружеството изпращач. Всички митнически и транспортни документи следва да са на името на крайнияполучател „Б” АД.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *