определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 53-02-257/15.08.2011 г.
ЗДДС,чл.21, ал.2
чл.12, ал.1
чл.86, ал.3
чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС
чл.125, ал.2
чл.117, ал.2, т.4, б.”б”
ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4
… ЕООД извършва административни услуги към следните групи клиенти-ДЗЛ:
– Юридически лица, регистрирани на територията на други държави-членки на ЕС;
– Юридически лица, регистрирани на територията на Швейцария;
– Юридически лица със седалище извън ЕС и извън Швейцария;
… предоставя към горепосочените лица услугата „виртуален офис”, която може да включва:
1) Предоставянена право на клиента да получава поща-електронна и нормална в …, находящ се в гр.София, … Клиентът може да използва адреса на посочения център за бизнес кореспонденция, както и за свой регистрационен адрес на управление.
2) Клиентът може да използва локален телефонен номер, определен от … ЕООД в посочения център през обичайните работни часове и достъп до гласова поща след работно време и през почивните дни.
3) Клиентът може да получава и факсове в посочения център.
4) В глобален мащаб услугата „виртуален офис” предвижда използване на офиса за частни цели 5 дни месечно посочения център, в зависимост от наличността.
Поставените в запитването въпроси са:
– Как следва да се третират предоставените услуги към юридически лица, регистрирани в други страни членки на ЕС, извън ЕС и конкретно на юридически лица, регистрирани в Швейцария? Може ли да се третират услугите по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС, като мястото на изпълнение на услугата е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност и да не начислявате ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба изразяваме следното становище:
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Доставки по които получател е ДЗЛ, установено на територията на други страни членки на ЕС:
Когато получател по доставката е ДЗЛ, установено на територията на друга държава членка, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В случая, за „…. България” ЕООД, в качеството му на доставчик, не възниква задължение за начисляване на данък. Доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната, не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона.
В тази връзка, за доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. Предвид чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС в издаваната фактура като основание за неначисляване на данък следва да се отрази „чл.21, ал.2” от ЗДДС.
Също така следва да имате предвид и чл.125, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал.1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. Съгласно чл.117, ал.2, т.4, б.”б” от ППЗДДС, VIES-декларацията се изготвя по образец и съдържа данъчните основи на доставките на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.
Доставки по които получател е ДЗЛ, установено на територията на трета страна (Швейцария):
Когато получател по доставката е ДЗЛ, установено на територията на трета страна, мястото на изпълнение на услугата отново е там, където е установен получателят по доставката, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС. Във фактурата като основание за неначисляване на данък следва да се отрази „чл.21, ал.2” от ЗДДС, но в този случай VIES-декларация не следва да се подава.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *