определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получат

Изх. № 20-00-57/29.03.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4, т.1
чл.86, ал.3 от ЗДДС
ППЗДДС, чл.79, ал.2
чл.117, ал.2, т.4, б.”б”
… ООД е дружество, регистрирано по ДДС в България. То ще работи с италианско юридическо лице, което е регистрирано по ДДС в Италия, като им предостави работна сила за извършване на строително-монтажни работи. … ще изпрати работници в Германия, като на италианското юридическо лице ще се фактурира труда-човекочасове.
Поставеният въпрос в запитването е как и с каква данъчна ставка да се фактурира, ако италианското юридическо лице е регистрирано за целите на ДДС само в Италия и как, в случай, че е регистрирано по ДДС и в Германия?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Разпоредбата начл.12, ал.1 от ЗДДС регламентира, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
1) Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
По своята същност услугата „осигуряване на персонал” се изразява в задължението едно лице работодател да „предоставя” свои работници или служители на друго лице с оглед полагане на труд от страна на тези работници и служители за лицето, на което те се предоставят. За тази услуга, лицето, на което се предоставя персонал, заплаща на лицето, което предоставя персонал, цена на услугата.
Мястото на изпълнение на услугата ще се определи от обстоятелството дали получателя на услугата има постоянен обект в Германия и дали услугата ще се предоставя на този постоянен обект.
При положение, че извършваната услуга имат за предмет „осигуряване на персонал”, мястото на изпълнение на доставката ще се определи съобразно разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В тази връзка, съгласно чл.79, ал.2 от ППЗДДС, във фактурата задължително следва да бъде отразено като основание за неначисляване на данъка разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Ако услугата е с получател, установен в Германия, то следва да се посочи ДДС номерът, издаден на получателя в Германия.
Също така следва да имате предвид, че от 01.01.2010 г. на отчитане във VIES-декларация подлежат (освен вътреобщностните доставки и доставките като посредник в тристранна операция) ивсички услуги, чието място на изпълнение е в държава членка, различна от България. Същото е определено чрез разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, която регламентира мястото на изпълнение на доставки на услуги, чиито получател е данъчно задължено лице.
Във връзка с горното, чл.117, ал.2, т.4, б.”б” на ППЗДДС указва, че VIES-декларацията се изготвя по образец и съдържа данъчните основи на доставките на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.
2) Ако съгласно сключеният договор от страна на дружеството е поет ангажимент за извършване на строителни услуги, а не за предоставяне на персонал, то е приложим чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
В разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС е указано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
Предвид горното, ако се касае за недвижим имот в Германия, във връзка с които се предоставя работна сила за извършване на строително-монтажни работи, то на основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение надоставката ще бъде там, където се намира недвижимият имот, в случая на територията на Германия. На основание чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната. В издадената за доставката фактура, съгласно чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС като основание за неначисляване на ДДС следва да бъде отразен чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар