прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-56/01.04.2014г.
ДДС, чл. 114, ал.6
ДДС, чл. 114, ал.10
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:
ЕООДпредоставя одиторски, данъчни и консултантски услуги. Фактурирането на оказваните от дружеството услуги се извършва на базата на отработените от персонала часове посредством вътрешно-фирмена система за фактуриране. Вътрешно-фирмената система, от която се генерират фактурите, съдържа информация за всички клиенти на дружеството, извършваните за тях услуги и служители на дружеството, работили по конкретен клиент.
Дружеството е в процес на въвеждане на централизирано документиране на доставките с електронни фактури. Дружеството възнамерява да приложи автоматично създаване на файлове във формат „pdf”чрез използваната вътрешно-фирмена система, които ще бъдат изпращани на клиентите по електронен път. Дружеството ще сключи писмени споразумения със своите клиенти с цел да съгласува с тях конкретни процедури относно функционирането на предвиждания метод на електронно фактуриране и да получи тяхното изрично съгласие да получават фактури по посочения начин.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
По какъв ред дружеството следва да осигури автентичност на произхода, цялост на съдържанието и четливост на фактурите в процеса на тяхното издаване и съхраняване?
Предвид, изложената фактическа обстановка, въпросъти относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Изискванията относно документиране на доставките от данъчно задължените лица, свързани с издаването и приемането на фактури, тяхното отчитане и съхранение е регламентирано в чл.114 от ЗДДС. по отношение на правилата за фактуриране.
Съгласно чл. 114, ал.6 от ЗДДСвсяко данъчно задължено лице следва да осигури по избран от него начин автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури или известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител или в електронна форма от момента на издаването им до края на периода на съхранението им.
По смисъла на §1, т.65 от ДР на ЗДДС „автентичност на произхода” означава уверение за самоличността на доставчика или на издаващия фактурата/известието към фактурата от страна на доставчика или от страна на получателя по доставката. Легално определение на понятието „цялост на съдържанието”се съдържа в §1, т.66 от ДР на ЗДДС, според което цялост на съдържанието означава, че съдържанието на фактурата и известието към фактурата не е променено.
Гарантирането на горепосочените изисквания/автентичност на произхода, цялост на съдържанието и четливост на фактурата или известието към нея/, съгласно чл.114, ал.10 от ЗДДС се осигурява от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна следа между фактурата или известието към фактурата и доставката на стоки или услуги.
От посочените разпоредби е видно, че осигуряването на автентичността на произхода,целостта на съдържанието във фактурите и тяхната четливост е задължение както на доставчика, така и на получателя по доставката.
Тъй като ЗДДС не поставя специфични изисквания за конкретен формат на електронните фактури, би следвало да се приеме, че изпращането на “pdf” файлове по електронен път ще се счита за допустим метод за електронно фактуриране ако са съобразени и изпълнени изискванията на ЗДДС, предвидени в чл.114, ал.6 от ЗДДС.
Всяко лице самостоятелно и независимо определя начинът, по който ще се осъществява контрола върху стопанската дейност, при съобразяване с обема на извършваната дейност, броя и стойността на сделките, броя и вида на доставчиците и клиентите и други фактори, свързани с конкретната дейност.
Следва да се има предвид, че избрания контрол на стопанската дейност е необходимо да създава надеждна одитна следа и да бъде организиран по начин, който дава възможност, както за проверка на фактурата чрез свързването и с другидокументи – поръчка, договор, известие за доставка, платежни документи, транспортни документи и др., така ивръзката на документите с доставката на стоки или услуги.
По отношение на електронните фактури освен чрез контрола на стопанската дейност в чл.114, ал.11 от ЗДДС са посочени някои способи, чрез които се осигурява автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на електронната фактура или електронното известие на фактура, които могат да бъдат квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), или електронен обмен на данни.
Предвид гореизложеното, доколкото с използваният от дружеството метод за електронно фактуриране се осигурява цялост и четливост на фактурите и известията към тях, то не би следвало да съществува пречка той да бъде използван.
Следва да се има предвид, че документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия към фактури се извършва, при условие че това документиране се приема от получателя с писмено или мълчаливо съгласие /чл.114, ал.9 от ЗДДС/.
Поправки и добавки във фактурите и известията към тях, съгласно чл.116, ал.1 от ЗДДС не се разрешават. Погрешно съставените или поправени документи се анулират и се издават нови. На основание чл.116, ал.5 от ЗДДСвсички екземпляри на анулираните документи следва да бъдат съхранявани при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС). В тази връзка избраният от дружеството подход за анулиране на електронни документи ще съответства на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, ако гарантира надеждно съхранение на анулираните документи при издателя.

Оценете статията

Вашият коментар