определяне на облагаем оборот по смисъла на чл.96 от ЗДДС и реда на облагане дохода на нотариус по ЗДДФЛ

Изх. № 24-31-43……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: определяне на облагаем оборот по смисъла на чл.96 от ЗДДС и реда на облагане дохода на нотариус по ЗДДФЛ
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-43/01.12.2007 г. съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Физическите лица, упражняващи свободна професия, са данъчно задължени лица по смисъла на чл. З от ЗДДС, същите са длъжни да прилагат в това си качество разпоредбите на закона и тези от тях, които извършват облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, са длъжни да се регистрират за целите на ЗДДС след достигане на облагаемия оборот по чл. 96 от ЗЗДС и да начисляват данък върху извършваните от тях облагаеми доставки.
При определяне на облагаемия оборот следва да се съобрази разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС, която въвежда задължение за регистрация на всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Съгласно чл.96, ал.2 от закона облагаемият оборот включва:
-облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; -доставки на финансови услуги по чл.46; -доставки на застрахователни услуги по чл.47.
В ал.6 на чл.96 от ЗДДС е регламентирано, че при определяне на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
До 31.12.2006 г. доставките на нотариални услуги са освободени от облагане на основание чл.43 от ЗДДС /отм./ и като такива тези доставки не следва да участват при определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по смисъла на чл.96, ал.2, т. 1 от ЗДДС.
Считано от 01.01.2007г. доставките на услуги от нотариус не са включени в обхвата на освободените доставки. Такива са само тези, които попадат в изрично посочените в глава четвърта „Освободени доставки“ от ЗДДС.
Предвид гореизложеното Вие като данъчно задължено лице, осъществяващо независима икономическа дейност при определяне на облагаемия оборот по смисъла на
чл.96 от ЗДДС следва да включите данъчната основа на услугите, осъществени след 01.01.2007г., като не вземате предвид тези осъществени преди тази дата.
В §1, т.29 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2007г./ нотариусите са определени като лица, упражняващи свободна професия.
Данъчното облагане на горепосочените лица е уредено в раздел III – „Доходи от друга стопанска дейност“ на ЗДДФЛ. Съгласно чл.29, т.4 от с.з. облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон /в случая – доход от упражняване на свободна професия/, се определя, като придобития доход се намалява с разходи за дейността в размер на 35 %. Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл.29, придобит през данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка.
Лицата, упражняващи свободни професии, дължат авансов данък 15% по реда на чл.43 от ЗДДФЛ, когато облагаемият доход на лицето от всички източници на доходи по смисъла на чл.12 от закона, намален с внесените през годината задължителни осигурителни вноски, превиши размера на необлагаемата годишна данъчна основа.
Следва да декларирате доходите си по реда на чл.50 от ЗДДФЛ, като определите размера на данъка върху годишната данъчна основа по таблицата на чл.48, ал.1 от същия закон.

Оценете статията

Вашият коментар