Определяне на облагаем оборот по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Относно: Определяне на облагаем оборот по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-109 от 24.04.2020 г., относно определяне на облагаем оборот по Закона за данъка върху добавената стойност. При направена допълнителна проверка се установи, че запитването е подписано с електронен подпис
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС получава финансиране от Дирекция „Бюро по труда“ във връзка с договор за наемане на персонал, представляващ схема за минимални помощи за заетост „de minimis“.
Поставен е следният въпрос: Полученото финансиране включва ли се при определяне на облагаемия оборот по ЗДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище: На задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Облагаем оборот по смисъла на ал. 2 е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
Безвъзмездно предоставената финансова помощ /субсидии и финансирания/ по своето същество не формира оборот за регистрация по ЗДДС и не представлява обект на облагане с ДДС.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, в случай, че субсидиите и финансиранията са пряко свързани с доставка с тях се увеличава данъчната основа на доставката. Единствено в този случай полученото финансиране ще формира оборот за регистрация по ЗДДС.
При условие, че полученото финансиране не е пряко свързано с доставка, същото не формира оборот за регистрация по ЗДДС.

5/5

Вашият коментар