определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие – изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

Изх. № 24-36-20
Дата: 15.03.2019 год.
ЗДДС, чл. 9;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 3;
ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“;
ЗДДС, чл. 96, ал. 1 и 2;
ЗДДС, чл. 97а, ал. 2;
ЗДДС, чл. 100, ал. 1;
ЗДДС, чл. 136, ал. 1 и 2;
ЗДДС, чл. 139;
ЗДДС, чл. 139, ал. 1;
ДР на ЗДДС, §1, т. 37;
ДР на ЗДДС, §1, т. 37а.

ОТНОСНО: определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие – изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………….2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество възнамерява да организира събитие – парад на автомобили, веднъж годишно, на територията на друга държава-членка, за което ще получава такса за участие от чуждестранни данъчно задължени и данъчно незадължени лица. В таксата ще бъде включена нощувка в хотели в няколко града и запазени места, където ще бъдат изложени автомобилите. Дружеството ще прави резервации за хотелско настаняване и ще плаща всички останали разноски, свързани с организиране на събитието, за което ще получава фактури.
Допълнително е уточнено, че таксата за участие ще се заплаща предварително и за услугите, които ще се предоставят от организатора на мероприятието не са определени отделни цени. По време на изложението на участниците ще бъде предоставена лека закуска, чай, кафе и напитки.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Услугата, която ще предоставя дружеството, попада ли в хипотезите на чл. 21, ал. 4, т. 3 и чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“ от ЗДДС? В случай, че отговорът на въпроса е положителен, то оборотът, който дружеството формира във връзка с тези услуги, ще бъде ли включен при определяне на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС?
2. Предвид получените фактури за настаняване, издадени от хотели в други държави членки, възникват ли задължения за дружеството във връзка с ЗДДС, предвид това, че същото се явява посредник между хотела и своите клиенти или се приема, че това са услуги, свързани с недвижим имот?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Според изложената фактическа обстановка, дружеството предоставя на краен клиент (чуждестранни данъчно задължени и данъчно незадължени лица) комплексна доставка, която се състои от следните елементи:
– доставки на услуги, свързани с организирането на мероприятие (осигуряване на място, където ще бъдат изложени автомобилите и предоставяне на лека закуска, чай, кафе и напитки);
– доставка на туристическа услуга (нощувка), която организаторът закупува от трети лица и доставя на клиента без изменение.
При определяне характера на извършваните от дружеството доставки, доколкото организирането на мероприятието съдържа и елементи, характерни за туристическите услуги, следва да се има предвид изразеното становище в Указание № УК-2 от 10.07.2012 г. на Министерство на финансите относно прилагането на ЗДДС в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г. (Указание № УК-2 от 10.07.2012 г.)
Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), когато сделка съдържа няколко елементa и действия, трябва да се обърне внимание на всички обстоятелства, при които въпросната сделка се е състояла, за да се определи дали има една (състояща се от основна и съпътстващи), две или повече отделни доставки (в този смисъл, дела С-231/94 Faaborg-GeltingLinien, пар. от 12 до 14; С-349/96 СРР, пар. 28, и С-41/04 LevobVerzekeringenand OV Bank, пар. 19).
Критериите за определяне дали съставните части на една комплексна доставка представляват две отделни доставки със самостоятелно значение или следва да се третират като една основна доставка със съпътстваща/и я доставки, са посочени в раздел I, т. 1 на цитираното становище на Министерство на финансите.
В случай че едната от доставките, тази свързана с организирането на мероприятието – изложение на автомобили или съответно доставката на обща туристическа услуга, не представлява цел за клиента сама по себе си и делът ? съставлява незначителна част от общата цена, следва да се приеме, че е налице основна доставка, която е съпътствана от други доставки и към всички доставки се прилага режимът на основната доставка. Следователно, ако основната доставка е общата туристическа услуга, комплексната доставка подлежи на облагане по реда на Глава шестнадесета от ЗДДС. В случай че основната доставка е организирането на мероприятието и облагането на комплексната доставка е по общия ред на ЗДДС.
Посочените доставки обичайно не са в съотношение основна и съпътстващи доставки. Аргумент за това е обстоятелството, че дори мероприятието – изложение на автомобили да представлява основната цел за клиента, цената на туристическата услуга обичайно съставлява съществен дял от общата цена. Предвид това, когато цената е определена общо, за целите на начисляване на данък върху добавената стойност следва да се определи делът на цената на туристическата услуга в общата цена.
В тази връзка допълнително е уточнено, че делът на цената на туристическата услуга в общата цена е почти равен на дела на цената на услугите по организиране на изложението, с оглед на което считам, че посочените в запитването доставки не са в съотношение основна и съпътстваща.
По отношение на доставката на обща туристическа услуга:
Съгласно чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга. Стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение (чл. 136, ал. 2 от ЗДДС).
По смисъла на т. 37а от §1 на ДР на ЗДДС „пътуващо лице” е всяко лице – получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба. Когато лицето, независимо дали същото е данъчно задължено или данъчно незадължено лице, което е краен получател на услугата, е закупило същата за собствено ползване, а не с цел последваща продажба, то същото може да бъде прието за „пътуващо лице”.
Съгласно определението на т. 37 от §1 на ДР на ЗДДС за туроператор се счита всяко данъчно задължено лице, извършващо туроператорска дейност по смисъла на Закона за туризма, независимо дали лицето е регистрирано по реда на същия закон. Статутът на лицето, осъществяващо услугата, е правно ирелевантен, като определящо за данъчното третиране на доставката е естеството на предоставяната услуга.
Доколкото в случая, изложен в запитването, дружеството предоставя от свое име услуги по настаняване във връзка с пътуването на данъчно задължени или данъчно незадължени лица, които ще вземат участие в организирано от същото изложение на автомобили, за осъществяването на които се използват услуги, предоставени му от трети лица – хотелиери, предоставени без изменение, следва да се приеме, че доставката, която дружеството извършва, е обща туристическа услуга. В случая дружеството действа като туроператор, т.е. специалният ред за облагане на туристически услуги се прилага дори и ако туроператор предоставя само единична услуга, а не пълен пакет. В този смисъл е и изразеното становище в Указание № УК-2 от 10.07.2012 г., както и решение на СЕС С-552/17 Alpenchalets Resorts GmbH, според което „чл. 306-310 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) трябва да се тълкуват в смисъл, че и самото предоставяне от туроператор на разположение на ваканционно жилище, наето от други данъчно задължени лица, представлява една-единствена услуга, която попада в обхвата на специалния режим за туроператорите. Съгласно чл. 98, пар. 2 намалената ставка се прилага само за доставки на стоки или услуги в категориите, предвидени в приложение III към Директива 2006/112/ЕО. Предоставянето от туроператор на единична услуга по смисъла на чл. 307 от тази директива обаче не фигурира там. Следователно намалената ставка, предвидена в чл. 98, пар. 2 от Директива 2006/112/ЕО, не се прилага към настаняването във ваканционни жилища, което попада в обхвата на специалния режим за туроператорите.“
За извършваните от дружеството доставки на обща туристическа услуга, които попадат в обхвата на Глава шестнадесета на ЗДДС – специален ред на облагане на туристически услуги, мястото на изпълнение ще се определи съгласно чл. 137 от ЗДДС. На основание посочената разпоредба „място на изпълнение“ на доставка на обща туристическа услуга е мястото, където туроператорът е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, от който извършва изпълнението. В случая, изложен в запитването, мястото на изпълнение на извършваните от дружеството доставки на обща туристическа услуга ще е мястото, където дружеството е установило своята икономическа дейност, т.е. на територията на страната.
Облагаемият оборот на дружеството за целите на регистрация по ЗДДС се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 139, ал. 1 от ЗДДС. При доставки на обща туристическа услуга за целите на определяне на облагаемия оборот се включва данъчна основа на маржа, определен по реда на чл. 139 от ЗДДС.
По отношение на доставката на услуга, свързана с организиране на мероприятие – изложение на автомобили:
В конкретния случай организирането на изложение на автомобили е доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС, която може да се определи като услуга, свързана с организиране на мероприятие.
Когато услугата, свързана с организиране на мероприятие – изложение на автомобили, е предоставена на данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение е мястото, където фактически се извършва услугата, съгласно чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а” от ЗДДС.
В случаите, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице, мястото на изпълнение се определя по общото правило на ЗДДС, предвидено в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. От това общо правило е направено изключение, регламентирано с чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, съгласно което при доставка на услуга по осигуряване на достъп (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) до спортни, развлекателни или подобни събития и при съпътстващите достъпа услуги – мястото на изпълнение е мястото, където фактически се провежда събитието, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице. В конкретния случай, предвид описаното в запитването, не е налице доставка на услуга по осигуряване на достъп до мероприятие – изложение на автомобили, тъй като за участието в мероприятието е необходимо предприемане на предварителни действия за получаване на достъп, и по-конкретно заявяване на предварително желание за участие и предварително заплащане на такса.
Предвид изложените нормативни разпоредби и доколкото дружеството е лице, установено на територията на страната, мястото на изпълнение на предоставена услуга на данъчно задължено лице, установено в Европейския съюз или извън него, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност (чл. 21, ал. 2 от ЗДДС). Предвид това и с оглед поставения въпрос относно регистрацията по ЗДДС следва да се има предвид, че ако доставчикът е нерегистрирано за целите на ЗДДС лице, услугата която извършва с място на изпълнение извън територията на страната, не участва във формирането на оборота по чл. 96 от закона. Въпреки това, ако мястото на изпълнение на услугата е на територията на друга държава членка, за него ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация по 97а, ал. 2 от ЗДДС.
При условие че услугата е предоставена на данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение ще бъде на територията на съответната държава-членка, където фактически се извършва услугата (чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а” от ЗДДС). При доставки на български данъчно задължени лица, мястото на изпълнение е на територията на България.
Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС, съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Облагаемият оборот е сумата на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка. Видно от чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, която е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка.
Следователно извършените от дружеството доставки с място на изпълнение на територията на страната формират облагаем оборот за регистрация по чл. 96 от ЗДДС. Получени авансови плащания по посочените доставки се вземат предвид при определяне на облагаемия оборот. На основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар