Определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.

1250/20.07.2010
Чл.96 ЗДДС
Относно: Определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството наДирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…… с писмо вх. № г., предвид неясно изложената фактическа обстановка, изразявам принципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
Според посоченото в запитването сте извършили сделка по продажба на дружествени дялове. В съответствие със сключения договор за продажба, част от продажната цена на дяловете е депозирана от купувача в специална доверителна банкова сметка, открита на името на купувача. Тази сума е допълнителна гаранция за искове на купувача във връзка с нарушаване на декларации, гаранции и искове произтичащи от специфични обезщетения. Съгласно договор за особена сметка, сумата по сметката се олихвява по договорен с банката процент и на определена в договора дата цялата сума по сметката се прехвърля по сметка на продавача, заедно с натрупаните до момента лихви. По този начин продавачът ще получи вземането си, както и сумата от начислените по доверителната сметка лихви.
Поставили сте следния въпрос: Приходът от лихви формира ли облагаем оборот за регистрация по ЗДДС?
За целите на задължителната регистрация по чл.96 от ЗДДС облагаемият оборот се формира от данъчните основи на:
– облагаемите доставки по чл.12 от закона, включително облагаемите с нулева ставка на данъка;
– доставките на финансови услуги по чл.46 и на застрахователни слуги по чл. 47 от закона, когато представляват основна дейност на данъчно задълженото лице, както и тези, които без да са сами по себе си основна дейност, са свързани със същата.
В ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието „основна дейност” за целите на регистрацията по чл. 96 от ЗДДС, във връзка с което Изпълнителния директор на НАП е изразил становище относно тълкуването на това понятие с писмо Изх. № 91-00-114/18.04.2008г. В писмото са посочени критериите, въз основа на които следва да определите представлява ли основна дейност на дружеството продажбата на дружествени дялове, регламентирана като доставка на финансова услуга в чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС, както и налице ли е връзка между основната дейност на дружеството и извършената услуга. По отношение на получените от дружеството лихви, начислени по доверителната сметка, където е депозирана част от продажната цена на дяловете също следва да направите преценка доколко тези доставки са свързани и допринасят за извършване на основната дейност на дружеството.
За по-детайлно запознаване с критериите за определяне кога доставките на финансови услуги се включват при определяне на облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС на данъчно задължено лице, приложено, изпращаме Ви становище Изх. № 91-00-114/18.04.2008г., което можете на намерите и на интернет страницата на НАП на адрес www.nap.bg.

Оценете статията

Вашият коментар