Определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС.

Изх. № 70-00-72……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС.
Уважаеми господин ……..,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 70-00-72/ 09.10.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
С разпоредбата на чл.96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.
Данъчно задължено лице, съгласно чл.З, ал.1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
С ал.2 е определено понятието „независима икономическа дейност“ и това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Следва да се има предвид, че физическите лица, които подлежат на регистрация по реда на ЗДДС, следва да имат само един идентификационен номер за целите на ЗДДС, независимо от наличните вписвания по Закона за регистър БУЛСТАТ или вписването им в търговския регистър по реда на закона за търговския регистър. Данъчно задължено лице за целите на ЗДДС, в случаите, когато физическото лице осъществява независима икономическа дейност, независимо в какво качество – търговец или друго /като земеделски производител в конкретния случай/ е физическото лице и то е правния субект, който подлежи на регистрация. Съгласно §1, ал.2 от ДР на ПНЗДДС физическите лица са
длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Следователно, при наличие на условията, визирани в чл.96 от ЗДДС, т. е. при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. и от двете дейности, извършвани от Вас -независима икономическа дейност в качеството Ви на едноличен търговец и дейност като земеделски производител, извършвана в качеството Ви на физическо лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *