третиране на спедиторските услуги по ЗДДС

Изх. № 70-00-54
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: третиране на спедиторските услуги по ЗДДС
Уважаема Г-жа,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 70-00-54/22.06.2007г.,Ви уведомява следното:
Видно от изложеното в писменото запитване, ЕТ „====“ осъществява спедиторска дейност. Тя не притежава камиони, а се явява посредник за износ на стоки от България за Иран. Сключен е договор с износителя на стоките, като за извършената услуга се получава комисионна от 5 %. Фирмата издава фактура за цялата стойност, а изплаща 95 % на превозвача, с който също е сключен договор.
Поставен е въпрос как се определя оборота на фирмата – общата сума или комисионната от 5 %.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10. ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.ЗО, т.1 от Глава Трета на ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е превозът на стоки, когато превозът се извършва от място на територията на страната до територията на трета страна.
В чл.36, ад. 1 от ЗДДС е указано, че е облагаема доставка с нулева ставка доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице. когато са свързани с доставките, посочени в тази глава.
В настоящия случай юрната хипотеза не е приложима, тъй като фирмата не осъществява дейност от чуждо име и за чужда сметка.
Считам, че в случая, при организирането па транспорта от България до Ирак, е налице хипотезата на чл.127. ал.1от ЗДДС.Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите. В този случай са налице три доставки:
1. доставка между комисионера/довереника – спедитора и третото лице -превозвача, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон в случая – 95 %;
2. доставка между комитен та/доверителя – собственика на стоката и комисионера/довереника – спедитора – с предмет на доставката по т. 1 – транспортната услуга; данъчната основа на тази доставка е равна на данъчната основа на доставката но т. 1. а датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1;
3. доставка на услуга между комисионера/довереника спедитора и комитента/доверителя – собственика на стоката; данъчната основа на тази доставка е
възнаграждението на комисионера/довереника – в случая това е комисионната от 5 %; датата на възникване на данъчното събитие за гази доставка се определя по/ общите правила на този закон.
Оборота на спедитора се формира от доставките по т. 1 и 1.3.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *