определяне на окончателния размер на осигурителния доход

2_640/ 15.04.2010г.
КСО – чл.6, ал.8
ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на осигурителния доход
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че самоосигуряващи се лица са внасяли месечни осигурителни вноски /авансови/ върху месечен осигурителен доход по-голям от декларирания в Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД. Поставяте въпроса: следва ли да се възстановят внесените осигурителни вноски, след като лицата предвид наближаване на пенсионна възраст, желаят да се запази избрания по-висок осигурителен доход ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Самоосигуряващите се лица,дължат осигурителни вноски върху месечен авансов и годишен осигурителен доход.
Съгласно чл.6, ал.7, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка, и се дължат авансово, върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
По силата на чл.6, ал.8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
От изложеното следва, че окончателният размер на месечния осигурителен доходе обвързан с действителния доход на лицето, деклариранв справкатакъм ГДД по ЗДДФЛ. С годишното изравняване се цели да се приведат в съответствие, получения от трудовата дейност през годината доходи с внесените авансови вноски,върху избрания месечен доход. Когато тази разлика е „положителна”, т.е сумата на окончателния осигурителен доход е по голяма от сумата на авансово внесенитевноски се изчисляват и довнасят, осигурителни вноскиза фонд „Пенсии”, за „ДЗПО” и за здравно осигуряване.
Когато доходът, върху който авансово са внесени осигурителни вноски през годината е по-голям от този, деклариран в ГДД на практика има надвнасяне на осигурителни вноски. В този случай за окончателен размер на осигурителния доход се зачита декларираният облагаем доход, но не по-малко от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и внесените в повече осигурителни вноски могат да бъдат възстановени или прихванати по реда на чл.128 и 129 от ДОПК.Възстановяването на недължимо платени суми може да се извърши по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на задълженото лице ако същото е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон не е предвидено друго.
Предвид разпоредбата на чл.6, ал.8 от КСО, според която, при годишното изравняване на осигурителния доход се довнася осигурителна вноска само за фонд „Пенсии”, липсва нормативно основание да бъдат възстановени осигурителни вноски и за фонд „Общо заболяване и майчинство” на самоосигуряващото се лице, избрало да се осигурява и в този фонд.
На основание предвиденото в чл.157, ал.6 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО уеднаквяване на доходите, върху които се дължат осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд издравното осигуряване, неоснователно внесените осигурителни вноски за тези фондове също могат да са обект навъзстановяване или прихващане.

Оценете статията

Вашият коментар