определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. № 53-00-913
09.10.2013 г.
ЗЗО
чл.33, ал. 2
чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б”
Вдирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” .е постъпило Вашеписмено запитване,приетопод № 53-00-913 от 11.09.2013 г. относноопределяненаприложимотоосигурителнозаконодателствовъввръзкасъсЗаконазаздравнотоосигуряване(ЗЗО).
В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка:
СлужителотХ ЕООД излизавнеплатенотпускпочл. 160отКодексанатруда(КТ)запериода01.10.2013г. – 30.09.2014г.Лицетозаминававстрана-членканаЕвропейскиясъюз(ЕС),къдетопорадидългияпрестойтрябвадабъдерегистрирано идапредставиформулярЕ104,удостоверяващдататадокоятоеосигурено здравновРепубликаБългария.
Въввръзкасвъзникналияказуссапоставениследните въпроси:
1. Дължатлисездравноосигурителнивноскичрезработодателя(българскотърговскодружество)забългарскигражданин,койтоевнеплатенотпускпочл. 160отКТивсъщотовремелицетопребивавазадълъгпериодвстрана-членканаЕС?
2.Закакъвпериодлице,коетоевнеплатенотпускпочл. 160отКТ ипребивавапродължителновдругастрана-членкана ЕС,можедабъдеосвободеноотвнасяненаздравнивноскипобългарскотозаконодателство?
3. Каквидокументиследвадапредставипредбългарскототърговскодружестволице,коетоевнеплатенотпускпочл. 160 отКТивсъщотовремепорадипродължителнопребиваванесеосигуряваздравновдругастрана-членкана ЕС?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставенитевъпросииотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Попървивъпрос:
Наоснованиечл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б”отЗЗО(редакциявсилаот01.01.2013г.)залицата внеплатенотпуск,коитонеподлежатнаосигуряваненадругооснование,вноскатасеопределя върхуполовинатаотминималниямесеченразмернаосигурителниядоходзасамоосигуряващитеселица,определенсъс Законазабюджетанадържавното общественоосигуряване(ЗБДОО).Вноскатаеизцялозасметканаосигуренотолице,когатонеплатениятотпускепонеговожелание,изасметка наработодателя- когатонеплатениятотпускезаотглежданенадетепореданачл. 165, ал. 1 и чл. 167аотКТилипоради производственанеобходимостипрестой.Вноскатасевнасячрезсъответнотопредприятиеилиорганизациядо25-точислонамесеца,следващтози, закойтосеотнася.
Предвидгореизложеното,аконеплатениятотпускепожеланиеналицето, вноскатазаздравноосигуряванещеезасметканасамотолице.Тотрябвадавнесесумитезаздравнивноскивкасата(посметката)наработодателяХ ЕООД.Следвнасяненасумитезаздравноосигуряванеот странаналицето,заработодателя Х ЕООДвъзниквазадължениедавнесесъщитепосметка наНационалнатаагенциязаприходите (НАП). Аколицето,внеплатенотпуск,непредоставинаХ ЕООДсумизасвоитездравнивноски,тозаработодателяневъзниквазадължениезаплащаненасъщитевНАП.Задължението заневнесениздравноосигурителнивноскиоставазасамотолице.
Важноедасеимапредвид,чепосилатанахипотезатаначл. 33, ал. 2отЗЗОлицата,коитосъгласноправилатазакоординациянасистемитезасоциалнасигурност,подлежатназдравноосигуряваневдругастрана-членка,саизключениотосигуряваневНЗОК.
Повториитретивъпрос:
Предвидизложенотопопървивъпрос,поставените втории трети въпросвнастоящетописмо,касаят единственолицетовнеплатенотпуск,анеработодателяХ ЕООД.Аколицето,коетоевнеплатенотпуск, желаедаполучиотговорповъпроситеотносносоциалнотоиздравнотоосигуряваневпериоданапребиваваневдругадържава-членканаЕС,тоследваданаправисамостоятелнозапитване.Взапитванетоследвадасе
посочат:
-имеиединенгражданскиномер(ЕГН);
-адресзакореспонденция;
– далипрезпериоданапребиваване вдругадържава-членканаЕС,извънРепубликаБългария,ще упражнявадейносткатозаетоилисамостоятелнозаетолице.
Посилатаначл. 85 отДОПК и в съответствие с разпоредбитеначл. 3, ал. 1, т. 1отЗаконазанационалнатаагенция заприходите вкореспонденциятасисНационалнатаагенциязаприходитестедлъжнидапосочватеВашатаидентификация(имеиЕГН/ЛНЧ,съответнофирмаиБУЛСТАТ/ ЕИК,определениотАгенциятаповписванията;адреспочл. 8отДОПКиадресзакореспонденция),кактоиидентификациятаналицата,счийтоправаизадълженияесвързанозапитванетоВи.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на разпоредбите на ЗКПО, КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ във връзка с определяне на данъчни и осигурителни задължения при изкупуване на диворастящи гъби от фирми и физически лица.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО, КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ във връзка с определяне на данъчни и осигурителни задължения при изкупуване на диворастящи гъби от

подавене на уведомления по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, внасяне на осигурителни вноски и подаване на данни съгласно Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за работещи по трудови правоотношения в училища от

2_2296/ 15.09.2008 г.КСО-чл.5,ал.4; чл.7, ал.8Наредба № 5 ОТНОСНО: подавене на уведомления по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, внасяне на осигурителни вноски и подаване на

възможност за обявяване за нищожен на акт за регистрация по ЗДДС на ЕООД, чийто едноличен собственик и управител е починал и производството по регистрация е образувано и актът е връчен на упълномощено

Изх. № М- 24-36-52Дата:14.10.2016 год. ТЗ, чл. 155, т. 3; ТЗ, чл. 157, ал. 1; ЗЗД, чл. 41; ЗДДС, чл. 176. ОТНОСНО: възможност за обявяване

прилагането на разпоредбата на чл. 32 от ЗДДФЛ във връзка с приспадането на задължителни здравноосигурителни вноски, в сила от 01.01.2012 г. законодателят изрично е уточнил, че при формирането на годи

Изх. №М-24-33-178Дата:04.12.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 16; ЗДДФЛ, чл. 17; ЗДДФЛ, чл. 31; ЗДДФЛ, чл. 32. Във връзка с Ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ

ЗКПО, чл.174,ЗКПО, чл.195

5_444 / 20.05.2008 ЗКПО, чл. 174 и 195 Уважаеми господин ………,Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, Дирекция „ОУИ” гр. …..,