определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка сРегламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за устано

Изх. № 53-02-83
16.07.2013 г.
Регламент(ЕО)883/2004
Чл.11, ал. 1
Чл. 13
Регламент(ЕО)987/2009
Чл. 21

Вдирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …..е постъпило Вашеписмено запитване,прието свх. № 53-02-83 от 19.06.2013 г. относноопределяненаприложимотоосигурителнозаконодателствовъввръзкас Регламент(ЕО)883/2004закоординациянасистемитезасоциалнасигурностиРегламент (ЕО) 987/2009заустановяваненапроцедуразаприлаганетонаРегламент(ЕО)883/2004.
В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка:
Унгарският гражданинXе управителнаедноличнотодружествосограниченаотговорностсфирмаZсъсседалищеиадрес науправлениегр. София. На20.02.2012 г.междудружествотоилицетоесключен договорзауправление,съгласнокойтодружествотощезаплащанауправителявъзнаграждение, определеноотедноличниясобственик.УправителятнепребивававР.България.Дейносттанадружествотосеосъществяваотпълномощници.
Представено е копиенаудостоверение заприложимотозаконодателство5622363(формуляр А1), издаденоот Областнауправа……….., Унгария на13.05.2013 г.,удостоверяващо,чеXподлежинаосигуряване поунгарскотозаконодателство,катонаетолицеработещовдвеилиповечедържавизапериодаот02.04.2013г.до01.04.2015г.
Въввръзкасвъзникналиятказусепоставенследниявъпрос:
Дължат ли се осигурителнивноскипобългарскотозаконодателствоот българскототърговскодружество зауправител- унгарски гражданинприусловие,че същиятеосигуренпоунгарското законодателствокатонаетолицеинепребивава натериториятанаР.България?
Предвид въпроса, фактическатаобстановка и относиматакъм тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Поотношениеналицата,гражданинадържави-членкинаЕвропейскиясъюз (EС),коитоосъществяват трудовадейност,упражнявайкиправотосинасвободнодвижениеврамкитенаЕСсеприлага Регламент(ЕО)883/2004закоординациянасистемитезасоциалнасигурностиРегламент (ЕО) 987/2009заустановяваненапроцедуразаприлаганетонаРегламент(ЕО)883/2004.
Съгласночл. 11,т.1отобщитеправиланаРегламент(ЕО)883/2004лицата,закоитосеприлаганастоящият регламент,саподчинениназаконодателствотосамонаеднадържава-членка,товаедържава,къдетоупражняваттрудовадейност.
Оттозипринципса предвидениизключениязалицата,упражняващитрудвдведържави-членкиедновременно(чл. 13наРегламент(ЕО)883/2004).Въввсичкислучаипочл. 13наРегламент(ЕО)883/2004,приложимотоосигурителнозаконодателствосеопределяотсъответнатакомпетентнаинституция.Вслучаятаковаопределянеенаправеноотунгарскатакомпетентнаинституция,коятосиздаванетонаудостоверениеА1,еопределилалицетодасеосигурявапоунгарскотозаконодателство.
Възоснованапредставенотоудостоверение А1задружествотоZЕООДвъзниквазадължениедавнасядължимитеосигурителнивноскизауправителяXпоправилатанаунгарскотозаконодателство наоснованиечл. 21отРегламент(ЕО)987/2009.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »