определяне на приложимото законодателство, изразявам следното становище

Изх. №24-34-88
Дата:28.04.2011 год.
Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(а)
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………….. г. по описа нана(НАП), в частта относно определяне на приложимото законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка, във връзка с решение на Съвета на директорите на българско дружество, от м. януари 2011 г. се изплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета, на които не е възложено управлениет она дружеството. Един от тези членове е гражданин на държава членка (Франция). Лицето не пребивава в България и е социално осигурено в страната по пребиваване в качеството му на пенсионер.
Поставени са следните въпроси:
– необходимо ли е да се правят социални осигуровки по това възнаграждение в България.
– ако не се дължат социални осигуровки в България, необходимо ли е лицето да предостави документ, че е осигурено в страната по постоянно пребиваване – Франция.
За да се установи дали е налице основание за социално и здравно осигуряване в България спрямо едно лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти е необходимо първо да се определи кое е приложимото за него законодателство.
Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял II от Регламент 883/2004 (прилага се от 01.05.2010 г.)
Основните последици от определяне на приложимото законодателство са:
– определя се държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави-членки;
– определя се от коя държава следва да се заплатят всички обезщетения и услуги по регламента.
Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата-членка, на чиято територия полагат труда си. Съгласно разпоредбата на чл. 11(3)(а) от Регламент 883/2004, спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето лице в една държава–членка, се прилага законодателството на тази държава-членка.
В случай, че посоченото в запитването Ви лице е трудово активно единствено в България и не полага труд на територията на две или повече държави членки, за него е приложимо българското законодателство за социална сигурност (чл. 11(3)(а) от Регламент 883/2004) и са дължими осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *