Прилагането на чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. №24-34-82
Дата: 22.05.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 43.
Относно: Прилагането на чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмо до Дирекция „ОУИ“ – гр. .., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-82/30.03.2009 г., Ви уведомявам за следното:
Според посоченото в писмото Ви, съществува неяснота относно определянето на авансовия данък за изпълнителите на медицинска помощ, които не подадат декларация, че са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). По конкретно, поставяте въпроса дали всички изпълнители на медицинска помощ следва да се третират като „лица упражняващи свободна професия“ по смисъла на § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ или алтернативно на това, да се счита, че те изпълняват стопанска дейност, като търговци по смисъла на Търговския закон. В тази връзка, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, авансовият данък за доходите от стопанска дейност по чл. 29 от закона се определя и удържа от предприятието -платец на дохода при изплащането му. Изключение от това правило е предвидено единствено за случаите, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода (чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ). Представянето на писмената декларация е едно от задължителните условия, при наличието на които се прилага цитираното изключение. В случай, че такава не е представена, предприятието – платец на доход по чл. 29 от ЗДДФЛ, определя и удържа дължимия от лицата авансов данък, прилагайки нормата на чл. 43, ал. 4 от закона.
По реда на чл. 29 от ЗДДФЛ следва да се формира облагаемият доход на изпълнителите на медицинска помощ, които са:
– лица упражняващи свободна професия по смисъла на § 1, т. 29 от ДР на
ЗДДФЛ или
– наети по извънтрудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на
ЗДДФЛ.
Уведомявам Ви, че във връзка с прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ, изпълнителният директор на НАП е изразил становище в писмо Изх. № 24-00-7/11.04.2008 г., копие от което Ви изпращам. Писмото може да бъде открито на интернет страницата на агенцията www.nap.bg.
Считам, че данъчният закон не въвежда ограничения по отношение на изискванията към статута и реда по който следва да извършват дейността си изпълнителите на медицинска помощ. Съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и реда за сключване на договорите с тях се съдържат в Националния рамков договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *