Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДДС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 2006г., изм. ДВ. бр.3/2007

Изх. № 24-30-15
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДДС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 2006г., изм. ДВ. бр.3/2007г. в сила от 01.01.2007г.) на доставки, когато по искане на взискателя му се възлагат вещи по реда на Гражданско процесуалния кодекс /ГПК/ от частни и публични съдебни изпълнители, както и на доставки на стоки или услуги при извършването на публична продан по реда на ГПК и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от частни и публични съдебни изпълнители
В отговор на Ваше запитване, постъпило с писмо с вх.№ 24-30-15 от 05.02.2007 г. по описа на ЦУ на НАП относно тълкуване на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС в случаите, когато длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице и публичната продан и възлагания на вещи се извършва от частни и публични съдии изпълнители, изразяваме следното становище:
По първи въпрос :
Съгласно чл. 371, ал.1 или 4 или чл.382, ал.1 или 4 от ГПК взискателят в предвидения от кодекса срок може да заяви на държавния или частния съдебен изпълнител, че е съгласен да вземе вещта вместо плащане по цена, равна на оценката, или да поиска да бъде обявен той за купувач, в изплащане вземането му при цена равна на оценката, или да поиска да се извърши нова продан. В случая на основание чл.131, ал.З от ЗДДС, когато по реда на ГПК по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му, не следва да се прилага ал. 1 от същия член. Следва да се има предвид ал.4 на чл.131 от ЗДДС, съгласно която в случаите по ал. З данъчната основа на доставката е цената на вещта, определена по реда на чл. 382, ал. 1 или 3 и чл. 371, ал. 1 или 4 от ГПК, като се смята, че данъкът е включен в цената на вещта.
В описания в запитването Ви пример, когато в постановлението за възлагане на взискателя на вещта, изнесена на публична продан, не е посочено изрично, че цената е без ДДС или че данъкът се дължи отделно, то предвид разпоредбата на чл.131, ал.4 от ЗДДС, се приема, че данъкът е включен в предложената и приета цена от частния или държавен съдебен изпълнител. С оглед на това, когато продажната цена на вещта е определена, например на 1 000.00 лв., то в този случай задължението към взискателя следва да се погаси в размер на 1 000.00 лв., (представляваща договорената цена, чиято данъчна основа е в размер на 833, 33 лв., като начисления върху нея ДДС е в размер на 166, 67 лв.).
По втори и трети въпрос :
Съгласно разпоредбата на чл.83, ал.4 от ППЗДДС, когато по реда на ДОПК и на ГПК по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му, доставката се документира от доставчика (длъжника) по общия ред на закона. Длъжникът като доставчик издава фактура за доставката, която отговаря на изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.86, ал.2 от ЗДДС ДДС се дължи от доставчика (длъжника). Въпросът за евентуалното внасяне на ДДС от взискателя е предмет не на ЗДДС, а не евентуални гражданско-правни отношения.
По четвърти въпрос :
Третирането е аналогично на отговора на първия въпрос.
По пети и шести въпрос :
Третирането е аналогично на отговора на втория и третия въпрос. По седми въпрос :
Режимът на доставки на стоки или услуги при публична продан по ДОПК или по ГПК или продажба по ЗОЗ, регламентиран в чл.131 от ЗДЦС, е приложим само в случаите, когато длъжникът е регистрирано лице по ЗДДС. При определянето на момента, към който длъжникът следва да бъде регистриран по ЗДДС при публична продан, следва да се има предвид:
Целта на принудителното изпълнение е да се удовлетвори вземането на кредитора по способите, предвидени в закона, като същевременно се осигури приложението и на нормите, предвидени в защита на правата на длъжника. Публичната продан на недвижим имот или движими вещи е един от способите за принудително изпълнение, извършващо се чрез съвкупност от актове. Фактическият състав на публичната продан завършва с окончателното възлагане на имота или движимата вещ, с което се прехвърля собствеността върху купувача. До този момент проданта не може да се счете за приключена, защото собствеността върху имота или движимите вещи, не е преминала у другиго. С оглед на това трябва да се приеме, че публичната продан приключва с извършването на последния акт по нея, а именно възлагането.
Доколкото разпоредбите на чл.246, ал.8 от ДОПК и чл.371, ал.5 от ГПК указват, че собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението, считам, че към този момент следва да е налице изискването на регистрация по ЗДДС на длъжника, а не към датата на влизането в сила на постановлението за възлагане на вещта. Когато това изискване не е налице, отпада и задължението по чл.131 от ЗДДС за начисляване на данъка по продажбата.
В случай, че към датата на образуване на производството по принудително изпълнение длъжникът не е бил регистриран по ЗДДС, но с извършването на продажбата на вещи чрез публична продан, натрупа облагаемия оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС, по силата на чл.96, ал.1 от ЗДДС за него ще възникне задължение за регистрация. За последващите доставки, ако длъжникът е вече регистрирано лице по ЗДДС ще следва да се приложи режимът, регламентиран в чл. 131 от ЗДДС.
По осми въпрос :
Статутът на регистрираното по ЗДДС лице се удостоверява не с публикуването на Интернет страницата на НАП на информацията за извършена или прекратена регистрация, а с удостоверение, издадено по реда на чл.104 от ЗДДС. В случай, че длъжникът откаже да удостовери наличието или липсата на регистрация по ЗДДС пред частния или държавен изпълнител, с цел изясняване на това обстоятелство, същият ще може да отправи запитване до компетентната териториална дирекци^ на НАП, в която длъжникът е регистриран.
//

Оценете статията

Вашият коментар