заплащане на ДДС и данък при придобиване на имущества по Закона за местни данъци и такси за придобит чрез доброволна делба урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ1-405, кв. 195 по плана на гр. ====, съсобст

Изх. № 94-M-106
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-н,
В отговор на поставените въпроси относно заплащане на ДДС и данък при придобиване на имущества по Закона за местни данъци и такси за придобит чрез доброволна делба урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ1-405, кв. 195 по плана на гр. ====, съсобствен с община ======, Ви уведомяваме:
1. По силата на чл. 45, ал. 1 ЗДДС прехвърлянето на право на собственост върху земя е освободена доставка. Изключение от това правило е установено в чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, според който прехвърлянето на право на собственост върху урегулирани поземлени имоти,какъвто е разглежданият случай,е облагаема доставка, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
Данъчната основа при облагаема доставка се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по ЗДДС /чл. 26, ал. 1 ЗДДС/. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Така определената данъчна основа се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката /в конкретния случай -с данъка при придобиване на имущества по ЗМДТ и таксата за вписвания/, съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката; и всички други суми, посочени в чл. 26, ал. З от закона.
Данъчната основа на доставка на земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови, не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й /чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗДДС/.
ДДС е дължим от регистрирано по ЗДДС лице – доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по чл. 82, ал. 4 и ал. 5 ЗДДС, в които не попада разглежданият случай. Данъкът се начислява от доставчика и се заплаща от получателя по доставката, в случая от приобретателя на имота.
2. Право на приспадане на данъчен кредит възниква единственно за
регистрирани по ЗДДС лица /чл. 68, ал. 1 ЗДДС/.
3. Данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел III ЗМДТ се
дължи при възмездно придобиване на недвижими имоти, ограничени вещни права
върху тях и моторни превозни средства – чл. 44, ал. 1 ЗМДТ. При възмездно
придобиване на имущества данъкът е 2 % върху данъчната основа, която при
прехвърляне на недвижим имот – общинска собственост е по-високата стойност
между определената от общинския орган цена и данъчната оценка на имота,
определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ /чл. 46, ал. 2,
т. 1 ЗМДТ/. При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се
уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *