право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.

Изх. № 13-00-5
Дата: 17.12.2008 год.
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 70.
ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 13-00-5 от 25. 11, 2008 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Институти на Българската академия на науките имат сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейските структурни фондове. Средствата са получени като трансфер от Министерство на образованието и науката и ще се изразходват по програма „Подкрепа за развитието на докторантите, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Институтите са регистрирани по реда на ЗДДС.
Въпросите, които поставяте са:
1.Следва ли да се начислява ДДС върху средствата, получени по проектите?
2.Имат ли право институтите да ползват право на приспадане на данъчен
кредит за извършените разходи по проектите?
Предвид непълно изложената фактическа обстановка и непредставянето на договори и други документи съотносими към запитването Ви, и съобразявайки относимата нормативна уредба, предоставям на вниманието Ви следното принципно становище:
Видно от изложеното в запитването, по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, институти на БАН ще изразходват получените средства във връзка с изпълнение на програма “Подкрепазаразвитиетонадокторантите,постдокторанти,специализантии
млади учени“. Към запитването не са предоставени договори и от посоченото в запитването не е възможно да се установи, дали тези получени средства представляват в действителност насрещно плащане за доставка, извършена в полза на страната извършила плащането или същите са пряко обвързани с цената на предоставени услуги, както и дали тези парични средства са предназначени само за финансиране на разходи.
В случай че, Европейските структурни фондове, предоставящи средствата, чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ няма да се възползват от определена стока или услуга доставена от институтите на БАН, във връзка с реализирането на посочения проект следва да се приеме, че не е налице насрещна престация за извършена доставка от институтите на БАН и ако е видно, че същите не са пряко обвързани с цената на доставка на стока или услуга, извършвана от БАН -бенифициент към трети лица, а с тези средства ще се покриват разходи, извършвани от Вас следва да се приеме, че в тези случаи става въпрос за така наречените финансирания “за покупка“, т.е. тези финансирания ще са предназначени за поемане на разходи по закупуване на стоки и услуги от бенефициента – институтите на БАН.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за получените от институтите на БАН стоки и услуги са приложими разпоредбите на глава седма “Данъчен кредит“ от ЗДДС, т.е. регистрираното лице ще има право на приспадане на данъчен кредит единствено в случай, че стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки при спазване на ограниченията посочени в чл. 70 от същия нормативен акт и условията в чл.71 от същия закон. Следва да се има предвид, че ако получените стоки или услуги се използват, както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право, ще е налице право на приспадане на частичен данъчен кредит (чл.73 от ЗДДС).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар