осъществяване на доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Изх. № 24-33-169Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Относно: осъществяване на доставка с място на изпълнение извън територията на страната
По повод Ваше запитване (вх. № …/19.02.2007г.), копие от което е изпратено в ЦУ на НАП (вх. № /19.03.2007г.) изразявам следното становище:
Видно от запитването въпросът касае прилагането на ЗДДС в случай на закупена от българско предприятие стока от Австрия. Стоката се транспортира от Австрия до Турция. Предмет на доставката е дограма, която се монтира в Турция от българската фирма.
Предвид изложеното, в конкретния случай следва да се приеме, че на основание чл.17, ал.4 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставката на стока, която се монтира или инсталира от доставчика-българското предприятие, е мястото, където се монтира или инсталира стоката. Мястото на изпълнение на доставката е Турция и следователно доставката на стоката е доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Поради това, на основание чл.25, ал.5, т.2 от ЗДЦС на датата на възникване на данъчното събитие по чл.25, ал.2, 3 и 4 от ЗДДС възниква основанието за освобождаване от начисляване на данък. Данъчното събитие съгласно чл. 25, ал.2 от ЗДДС възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена и следователно на тази дата възниква основанието за освобождаване от данък. За извършената доставка на основание чл.113 от ЗДДС следва да бъде издадена фактура, като в нея бъде отразено основанието за неначисляване на данък, съгласно чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС и чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС. При отразяване на тази доставка в отчетните регистри, същата следва да се посочи в колона 23 на дневника за продажби „ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава-членка“. В справката декларация, продажбата следва да се отрази в кл. 18 „ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава-членка“.
В случай, че за доставката на стоката има платен аванс от турската фирма на българската, съобразно правилото на чл.113, ал.4 от ЗДДС фактурата следва да се издаде задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Предвид факта, че доставката е място на изпълнение извън страната и данък не се дължи от българското предприятие, то за авансовото плащане по същата доставка също не следва да се начислява данък на основание чл. 86, ал. З от ЗДДС,
независимо, че към този момент лицето все още не разполага с документи, доказващи характера на доставката.
За осъществената доставка с място на изпълнение извън страната, следва да разполагате освен с фактура и с други документи, доказващи основанието за плащането -договори, транспортни документи, приемо-предавателни протоколи и др.
//

Оценете статията

Вашият коментар