прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на министъра на финансите

Изх. № 24-33-416
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на министъра на финансите
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-416/17.09.2007 г., относно регистриране и отчитане на продажби чрез фискално устройство при извършване продажби от лица по чл. 5, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г.,Ви уведомява следното:
По смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г. освободена доставка е финансовата услуга по договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг. На основание чл. 96, ал. 2, т. 2 доставките на финансови услуги по чл. 46 се включват в облагаемия оборот.
Съгласно Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г., всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106 от 2006г., изм. и доп.бр.7 от 2007 г., изм. бр. 79/2007 г.).
Съгласно чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.
В чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство.
Разпоредбата на чл. 5, т. 2 от Наредба № Н-18 от 2006 г, регламентира изключение от задължението за издаване на фискални касови бележки, която се отнася за банките, когато извършват банкови или валутни сделки; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. З, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.
Доколкото извършваната от Кооперация „…“ дейност по отпускане на кредити не попада към изброените в чл. 4 и чл. 5, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г., имате задължение за регистриране и отчитане на получените суми от лихви по отпуснати кредити чрез фискална касова бележка по реда на чл. 25 от Наредбата, независимо от документирането с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите когато плащането се извършва по банков път.
//

Оценете статията

Вашият коментар