определяне размера па данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-34-848
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: определяне размера па данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./
Във връзка с поставените въпроси вьв Вале писмо, посгьпило в ЦУ на НА11 с вИзх. № 24-34-848 на основание чл.10, ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
В запитването е изложена следна)а фактическа обстановка:
От изложеното в запитването Ви е видно, че дружеството е закупило автобус, като от страна на доставчикът е начислен данък вър\ добавената стойност по доставката определен по реда на чл.79. ад.6 от Закона за данъка върху добавената сюйносм /ЗДДС/ предвиден за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, а не върх> доюворепата межд с:раите цена без данък върху добавената стойност.
Въпросът Ви е относно : В слчая за тази доставка законосъобразно ли е начислен данъка вьрху добавената стойност ?
Редът за определяне на данъчната основа при доставка на територията на страната е определен в чл.26 и чл.27 от ЗДДС. Предвид това. че в запитването не се посочват факти, които водят до прилагането па чл.27 01 ЗДДС. кой ю предвижда специален ред за определяне па данъчната основа, при определянето на последнаIа следва да бьде приложена разпоредбата на чл.26 от ЗДДС, с която се регламентира общото правило за определяне на данъчна основа.
Данъчната основа е стойността, върхх която се начислява или не се начислява даньк в зависимост 01 това, дали доставката е облагаема или освободена. Безспорно в конкретния слчай се отнася до облагаема доставка, поради което на основание чд.82. ал.1 във връзка с чл.12. ал.1 от ЗДДС за регистрираното лице – доставчик възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
Съгласно чл.26. ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. определено в левове и стотинки, без данъка по гози закон. В конкретния случай видно от приложената к ь м иисмою Ви факмра дапьчпата основа е в размер па 5 500 лв. и върху същата следва да бъде начислен данък върху добавената стойност. Размерът на данъка се определя като даньчнага основа се умножи по данъчната с/авка ( чл.67, ад. 1 от ЗДДС).
В случая разпоредбата па чл.79. ад.6 вьв връзка с ал.1 и 3 па същага разпоредба ог ЗДДС“ е несъотносима.
//

Оценете статията

Вашият коментар