определянето и реда за заплащане на таксата за битови отпадъци

1_117/16.10.2007
ЗМДТ, чл.8, 9, 62
Относно: определянето и реда за заплащане на таксата за битови отпадъци
Уважаема госпожо
,
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ИТ-00-117/01.10.2008 г. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –
, относно прилагането на ЗМДТ, изразяваме следното становище.
Според описаната в запитването фактическа ситуация, не ползвате услугите на общинска фирма за извозване на отпадъци.
Въпросът е :
Следва ли да се регистрира собствено депо за отпадъци и в коя институция се прави регистрацията?
От началото на 2006 г. компетентността по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси е предоставена на служителите на общинските администрации /чл. 4, ал. 1 и чл. 6 – чл. 96 ЗМДТ/.
Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно /чл. 62 ЗМДТ/.
За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване и поддържане на депо за битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на териториите за общественно ползване /чл. 63, ал. 1 ЗМДТ/.
Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година /чл.63, ал. 2 ЗМДТ/.
В общия случай такса за битови отпадъци се заплаща за имоти, разположени в строителните граници на населените места, независимо дали са застроени или не. Когато в заповедта на кмета на общината по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, с която се определят районите и видовете услуги, са включени и имоти, разположени извън строителните граници на населено място и услугите реално се предоставят, такса за битови отпадъци се дължи и за такива имоти.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща посочените в закона необходими разходи за : осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране и транспортиране на битовите отпадъци, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в населените места.
Законът предоставя в компетентност на общинските съвети определянето и реда за заплащане на таксите, вкл. на таксата за битови отпадъци. За целта общинските съвети издават наредби /чл. 9 ЗМДТ/. С наредбата по чл. 9 от същия закон общинският съвет определя и реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на такса /чл. 8, ал. 5 ЗМДТ/, както и реда, по който отделни категории граждани се освобождават от заплащане на такса /чл. 8, ал. 6 ЗМДТ/.

Оценете статията

Вашият коментар