прилагане на чл. 115, ал. 4 от ЗДДС

1_117/26.08.2010
Относно: прилагане на чл. 115, ал. 4от ЗДДС

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ………… с вх.№ ……….2010 г. изразяваме следното становище:
Поставили сте следния въпрос: Като регистрирано лице по ЗДДС във връзка с изискванията на компанията задавате въпроса дали номерата на известията към фактурите трябва да следват поредността на номерата на фактурите с нарастване и без дублиране или може да бъдат издавани с отделен диапазон номерация с нарастване и без дублиране
Изискванията към задължителните реквизити, които следва да съдържат фактурите и известията сепосочени в разпоредбите на чл. 114 и115 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. Видно от тези разпоредби законодателството не е поставило изрични изисквания към номерацията на същите, освен онези, посочени в чл78 ал 2-4 от ППЗДДС. В тази връзкавъпрос на вътрешна организация е кой от двата начина на работа ще избере, а имено:
а/фактурите и известията към тяхда следват определена хронология и пореден номер
б/ за фактурите и известията да се издават с отделна номерация с нарастване
Следва да имате предвид, че който и начин на издаване на документида изберете, то той следва да осигурява достатъчно ясна и конкретна информация по отношение надокументирането и отчитането на доставките.

Оценете статията

Вашият коментар