определянето на данъчната основа при извършена доставка по договор за изработка на кадастрална карта и кадастрални регистри, изразявам следното становище:

Изх. № 24-34-514
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно : Определянето на данъчната основа но смисъла на ЗДДС
По повод Ваше запитване с Изх. № 04-00-36/ 1/ 27.04.2007 г., препратено по компетентност в ЦУ на ИАП с вх. № 24-29-386/26.07,2007 г..относно определянето на данъчната основа при извършена доставка по договор за изработка на кадастрална карта и кадастрални регистри, изразявам следното становище:
Данъчната основа е регламентирана с чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС и представлява стойността, върху която се начислява иди не се начислява данък, в зависимост от това. дали доставката е облагаема, или освободена.
Съгласно чл. 26, ад. 2. данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от трето л ние. В гази сума не се включва данъкът върху добавена та стойност.
На основание чл. 26, ал. 4, т. 2 от ЗДДС’ в данъчната основа на доставката се смята включена стойността на услугата по последващо гаранционно обслужване на стоките и стойността, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение
Видно от чл. 7, т. 2 на приложения договор към запитването удръжките по 10% от всяко плащане се отнасят за всеки стаи, до достигането на 5% от цялата цена по договора. В чл.15 от договора се конкретизира, че 5%, които се удържат имат характер на гаранция за изпълнение и при определени условия възложителят има право да ги задържи.
При систематичнототълкуване па цитираните разпоредби и предвид изложените обстоятелства в писмото се налага изводът, че в конкретния случай стойността на това последващо гаранционно обслужване е елемент на данъчната основа и следва да се приложинормата на чл.26. ал. 4, т.2 от ЗДДС. Данъчната основа следва да бъде
1
определена на база стойността па завъртения етап по договора, независимо от това. че при договорената схема на разплащане част от дължимата сума е задържана като гаранция за добро изпълнение.
Едновременно с горното следва да се отбележи и фактът, че по силата на чл.25, ал.4 от ЗДДС при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап. за които е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Съгласно ал. 5 от същия член на датата на възникване на данъчното събитие но ал. 4 данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.
Предвид изложеното следва, че за изпълнителя на услугата – дружество регистрирано но ЗДДС ще възникне задължение да издаде фактура по смисъла на чл. 113 от ЗДДС и да начисли ДДС върху данъчната основа, определена по реда на чл. 26. ат. 4. т. 2 от ЗДДС, независимо от това каква част от услугата е заплатена.
//

Оценете статията

Вашият коментар