Въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-34-512
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваши писма (Изх. № 53-00-901 и 53-00-902.) до ТД на НАП – София, препратени по компетентност чрез Дирекция „ОУИ“ – София в ЦУ на НАП и заведени с вх. № 24-34-512, изразявам следното становище:
I. Относно въпросите, касаещи данъчното облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. З, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията си (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и/или БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и данните за идентификация на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването му. Освен това, към писмото Ви не са приложени описаните договори и не могат да се направят категорични изводи относно конкретната фактическа ситуация.
Във връзка с горното, изразявам следното принципно становище по поставените от Вас въпроси:
На основание чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, облагаемият доход, начислен за месеца, през който е положен трудът, за доходите от трудови правоотношения, се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата, както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата.
Видно от цитираната разпоредба едно от условията, при наличието на които се ползва въпросното данъчно облекчение е премиите/вноските да са лични, т.е. да са
направени за сметка и в полза на данъчно задълженото физическо лице. При наличието на клауза в застрахователния договор, че ползващото лице в случай на доживяване е различно от застрахованото лице, за чиято сметка са направени тези вноски/премии, последните губят характера си на „лични“ такива. Информирам Ви също, че в този смисъл е и практиката на Върховният административен съд.
Освен това, на основание § 1, т. 14 от ДР на ЗДЦФЛ, застраховки “Живот“ са видовете застраховки по раздел I, т. 1 и 3 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Това означава, че данъчното облекчение може да се ползва само по отношение на вноските/премиите, направени за следните видове застраховки:
I. Застраховка “Живот“ и рента:
а) застраховка “Живот“ с покритие на рисковете “смърт“ или “доживяване на
определена възраст“, или “доживяване на определена възраст или по-ранна смърт“;
б) застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна част и задължение за
еднократни или периодични плащания, дължими след изтичане най-малко на една
година от плащането на премията или на първата разсрочена вноска.
3. Застраховка “Живот“, свързана с инвестиционен фонд.
В повечето случаи при смесените застраховки „Живот“ се включват елементи от застраховки, които са извън обхвата на изброените, поради което за същите не следва да се прилага данъчното облекчение по чл. 19 от ЗДЦФЛ
Имайте предвид и това, че намалението по чл. 19, ал. 2 от ЗДЦФЛ е възможно само, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудовото правоотношение (чл. 42, ал. 2, т. З от ЗДДФЛ).
II. Относно прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 40,
ал. 4 от КСО.
Предвид правомощията на Изпълнителния директор на НАП, регламентирани в чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите е издадено становище Изх. № 24-00-43/27.09.2007 г., относно данъчното третиране за целите на ЗДЦФЛ на сумата, която осигурителят изплаща на осигуреното лице съгласно чл. 40, ал. 4 от КСО за първия ден на временната неработоспособност. Приложено, изпращам Ви копие от това становище, в което се съдържа отговор и на поставения от Вас въпрос.
//

Оценете статията

Вашият коментар