определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на лице, което не подава декларация за облагане с данък, Ви уведомяваме:

Изх. №94-П-41
Дата: 24.06.2009 год.
ДОПК, чл. 29, ал. 1;
ДОПК, чл. 32;
ДОПК, чл. 122.
В отговор на поставените от Вас въпроси относно определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на лице, което не подава декларация за облагане с данък, Ви уведомяваме:
1. Съгласно разпоредбите на глава четиринадесета от ДОПК установяването
на задълженията, освен въз основа на подадена декларация, се извършва с
ревизионенакт.ПриустановяваненазадълженияпоЗМДТревизионното
производство се образува спрямо данъчнозадълженото лице по смисъла на чл. 11
ЗМДТ след изтичане на съответния период, за който се определят задълженията,
предвид възможността за настъпване на промяна в собствеността или ползването.
В хода на образуваното ревизионно производство е необходимо да се изяснят
всички факти и обстоятелства от значение за установяване на задължението чрез
предвидени в ДОПК способи за събиране на доказателства.
Разпоредбите на ДОПК предвиждат и възможност за извършване на ревизия при особени случаи, когато е налице обстоятелство по чл. 122, ал. 1 ДОПК. В тази хипотеза попадат и случаите, в които данъчнозадължени лица по ЗМДТ не са подали декларация за новопридобит имот до започване на ревизията. Прилагането на особения ред по чл. 122 ДОПК е оставено на преценката на органите по приходите. Това означава, че дори да е налице някое от основанията по чл. 122, ал. 1 ДОПК, органът по приходите може, при условията на оперативна самостоятелност, да установи данъчната основа не по особения ред на чл. 122 ДОПК, а съобразно общите правила за извършване на ревизии. При вземане на решение за преминаване към особения ред за облагане може да се вземе предвид най-вече влиянието на наличното основание върху възможността за точното установяване на данъчната основа и всички други относими към отчетността доказателства. Така например неподаването на данъчна декларация е напълно възможно да не препятства установяването на данъчната основа, ако е налице пълна и аналитична счетоводна отчетност или документи, съдържащи данни за необходимите за облагането характеристики. В този смисъл – вж. Указание Изх. № 24-00-1 от 08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП, което прилагаме .
2. Връчването на съобщения, актове и пр. документи в административното
производство се извършва на адреса за кореспонденция на субекта /чл. 29, ал. 1
ДОПК/. Адресът за кореспонденция на чуждестранните лица, които са придобили
недвижим имот на територията на страната, нямат регистрирани клонове или
търговски представителства в страната и не извършват стопанска дейност, е
адресът на местонахождение на първия придобит недвижим имот – чл. 28, ал. 1, т. 4ДОПК.
Физическо лице, спрямо което е започнало производство, за което е уведомено, и което пребиваваповечеот 30 последователниднивчужбина,е длъжнода посочи лице на
територията на страната, което да го представлява пред органите по приходите и на което да се връчват съобщенията и другите актове /чл. 28, ал. 5 ДОПК/. Когато лицето, неговият
представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни, връчване на съобщението се извършва чрез прилагане към досието. Редът за връчване чрез прилагане към досието е регламентиран в чл. 32 ДОПК. Подробни разяснения относно практиката на органите по приходите при извършване на действия по връчване на документи в хода на административното производство се съдържат в указание Изх. № 91-00-321 от 08.11.2007 г. на изпълнителния директор на НАП, което прилагаме към настоящото писмо.
Приложение: съгласно текста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/